Navigácia
Skočiť na obsah

Príprava štandardov informačnej gramotnosti pre oblasť vzdelávania na Slovensku

Informačná gramotnosť je jednou z kľúčových kompetencií 21. storočia. Je základom akademického úspechu žiakov a študentov, ale i konkurencieschopnosti na trhu práce a inkluzívnej budúcnosti mladých ľudí v podmienkach informačnej spoločnosti. Na Slovensku je mnohokrát laickou i odbornou verejnosťou nesprávne chápaná a považovaná len za schopnosť pracovať s počítačom či schopnosť využívať služby knižníc. Tieto značne redukované až extrémne mylné interpretácie sú tak ochudobnené o jej skutočnú podstatu – prácu s informáciami ako intelektuálnym obsahom.

Na potrebu intenzívnejšieho formovania kompetencií informačne gramotného jednotlivca od formulovania informačnej požiadavky, cez multizdrojové vyhľadávanie informácií, ich kritické hodnotenie a analyticko-syntetické spracovanie až po ich etické využívanie pravidelne poukazujú nedostatočné výsledky medzinárodných meraní príbuzných typov gramotností, napríklad čitateľskej. Aktuálna situácia prerušeného vyučovacieho procesu v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 túto potrebu explicitne potvrdila. Vedomosti, schopnosti, zručnosti a návyky v oblasti práce s informačnými zdrojmi a informáciami sú totiž základom schopnosti takzvaného nezávislého či samostatného učenia, v angličtine označovanej termínom independent learning. Vypracovaná komplexná metodika informačného vzdelávania, vzdelávacie modely, ako aj obsahové a výkonové štandardy informačnej gramotnosti zohľadňujúce potreby a možnosti súčasnej doby, však na Slovensku absentujú.

Túto významnú rezervu reflektuje nový projekt spolupráce Slovenskej pedagogickej knižnice so Štátnym pedagogickým ústavom, na ktorom participujú aj odborníci z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Analýza existujúcich zahraničných modelov, rámcov a štandardov informačnej gramotnosti, ktoré sú fundamentálnym nástrojom pre informačnú výchovu a vzdelávanie, má vyústiť do tvorby a vývoja vlastných vzdelávacích prostriedkov v danej oblasti. Výstupom spolupráce tak budú – po vzore USA, Veľkej Británie či Austrálie alebo Nového Zélandu – moderné národné štandardy informačnej gramotnosti pre oblasť predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania v súlade so štátnymi vzdelávacími programami, doplnené o vlastný vzdelávací model a funkčnú metodiku informačnej výchovy aplikovateľnú do širokého spektra vyučovacích predmetov základných a stredných škôl na Slovensku.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky