Príprava a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je témou druhého kola spoločných stretnutí k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania

Ministerstvo školstva je opäť o krok bližšie k prijatiu stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. V najbližších dňoch budú predstavení odborní garanti, ktorí sú tvorcami jednotlivých oblastí.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

V rámci prípravy a tvorby stratégie inkluzívneho vzdelávania sa v máji 2021 realizovalo 12 spolupodieľaných diskusných stretnutí s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní  zo Slovenska, aj zo zahraničia. Diskutovalo sa o príkladoch dobrej praxe i bariérach pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.  Skúsenosti, podnety aj návrhy,  ktoré vzišli z týchto stretnutí boli jedným z dôležitých podkladových materiálov pri tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania.

„Už budúci týždeň, v dňoch 26. - 28. októbra 2021, sa bude realizovať druhé kolo participatívnych stretnutí so zástupcami aktérov vo vzdelávaní a odbornými garantmi k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania. Jednotlivé stretnutia budú zamerané na oblasti, ktorých sa stratégia inkluzívneho vzdelávania prioritne dotýka,“ približuje štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Prvé stretnutie bude podľa jej slov zamerané na niekoľko dôležitých tém - inkluzívne vzdelávanie, desegregácia výchovy a vzdelávania, debarierizácia budov a škôl. Súčasťou tejto diskusie bude aj ďalšia z kľúčových oblastí - destigmatizácia, ktorá je  zameraná na vytváranie bezpečného prostredia pre všetkých účastníkov inkluzívneho vzdelávania a rovnako na formovanie a utváranie si pozitívnych postojov k akejkoľvek odlišnosti. „Vychádzajúc z východiskových princípov inkluzívneho vzdelávania, pedagogickí a odborní zamestnanci musia byť pripravení uspokojovať rozmanité potreby všetkých  účastníkov vzdelávania, flexibilne meniť vzdelávacie prostredie, aplikovať rozličné, aj alternatívne metódy učenia a vzdelávania, poskytovať viaceré spôsoby plnenia náročných požiadaviek a flexibilné formy hodnotenia individuálneho pokroku tak, aby bolo vzdelávanie na všetkých úrovniach dostupné všetkým deťom, žiakom a študentom,“ vysvetľuje Síthová. Na základe vyššie uvedeného bude druhé participatívne stretnutie venované kľúčovej téme zameranej na prípravu a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

Poslednou diskutovanou témou bude poradenský systém v školstve. Podľa vyjadrenia  odborných garantov tejto oblasti je podpora inkluzívneho vzdelávania  cestou poradenských činností v poradenstve smerujúca k podpore každého dieťaťa/žiaka, študenta, podľa ich individuálnych potrieb. V úvode jednotlivých stretnutí budú predstavení odborní garanti, ktorí sú tvorcami jednotlivých oblastí  stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky