Pripomienky PEVŠ k vyjadreniu Akreditačnej komisie

10.10.2011

Paneurópska vysoká škola („PEVŠ") žiadosťou z decembra 2010 požiadala Akreditačnú komisiu o posúdenie spôsobilosti uskutočňovať bakalársky študijný program aplikovaná informatika v dennej a externej forme štúdia. Tento študijný program mala vysoká škola v čase podania žiadosti už akreditovaný (išlo teda o „reakreditáciu"), v súlade so zákonom o vysokých školách - keďže išlo o nový študijný program - bolo jej právo predtým priznané s časovým obmedzením na štandardnú dĺžku štúdia, teda do 31. 8. 2011.

Akreditačná komisia sa v prílohe k zápisu zo svojho 58. zasadnutia konaného 27. - 29. 4. 2011 k žiadosti vysokej školy vyjadrila tak, že vysoká škola nie je spôsobilá uskutočňovať daný študijný program, pretože v čase akreditácie nespĺňa kritérium A1 (úroveň výskumnej resp. umeleckej činnosti vysokej školy a pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu) a kritérium A3 (štruktúra prednášateľov resp. vysokoškolských učiteľov, pôsobiacich v ťažiskových formách výučby v závislosti od špecifík študijného odboru (kvalifikačná štruktúra)).

Rektor PEVŠ k vyjadreniu Akreditačnej komisie vzniesol pripomienky v liste z 25. 5. 2011, k čomu ho oprávňuje § 82 ods. 8 zákona o vysokých školách.

Na základe pripomienok rektora dotknutej VŠ, bola Akreditačná komisia listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadaná v súlade s č. 6 ods. 21 štatútu Akreditačnej komisie o potvrdenie vyjadrenia k žiadosti vysokej školy.

Akreditačná komisia sa na svojom 59. zasadnutí konanom 22. - 24. 6. 2011 predmetnou vecou zaoberala a potvrdila svoje vyjadrenie v uznesení 59.2.1 v zápise z 59. zasadnutia Akreditačnej komisie. Žiadateľ s vyjadrením Akreditačnej komisie naďalej nesúhlasil.

V súlade so štatútom Akreditačnej komisie sa k danej veci sa uskutočnilo rozporové konanie, a to dňa 24. 8. 2011 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR za účasti zástupcov Akreditačnej komisie a vysokej školy.

Ministerstvo sa zaoberalo stanoviskom vysokej školy k vyjadreniu Akreditačnej komisie, ako aj dôvodmi, pre ktoré Akreditačná komisia dospela k záveru, že vysoká škola v súčasnosti nespĺňa požadované kritériá. Na základe všetkých dostupných podkladov a uvádzaných skutočností bolo vo veci rozhodnuté, a to tak, že sa vysokej škole predmetné práva pozastavili rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2011-8138/22775:11-071 zo dňa 26. 8. 2011 (vysokej škole bolo rozhodnutie doručené 30. 8. 2011), čo je v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku