Prinášame Vám interaktívnu mapu realizovaných projektov operačného programu Vzdelávanie

  • Dátum: 07.05.2012

   Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OPV") pripravil pre návštevníkov portálu www.minedu.sk interaktívnu mapu realizovaných národných aj dopytovo-orientovaných projektov OPV (ďalej len"mapa"). Mapa má zabezpečiť zjednodušený prístup k informáciám týkajúcich sa schválených a zazmluvnených projektov, tak ako pre odbornú aj pre laickú verejnosť a zvýšiť transparentnosť pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov EÚ (ďalej len „ŠF EÚ").

   Pútavé grafické zobrazenie a interaktívny obsah mapy poskytuje prehľad o realizácii a lokalizácii národných a dopytovo-orientovaných projektoch OPV. Interaktívna mapa umožňuje vyhľadávanie informácií prostredníctvom projektov, prijímateľov, výšky NFP alebo miesta realizácie projektu, čím umožňujú detailné priblíženie na konkrétny kraj/mesto s prehľadom realizovaných projektov v blízkom okolí. V mape sú uvedené aj príklady úspešne zrealizovaných projektov, kde sa nachádzajú rozšírené informácie o projekte (napr. cieľ projektu, fotografia a pod.) Súčasťou mapy je fulltextové vyhľadávanie a export dát s možnosťou tlače údajov.

Veríme, že táto novinka uľahčí a rozšíri možnosti získavania informácií o pomoci zo ŠF EÚ vo Vašom regióne.

Link na mapu OP Vzdelávanie: www.minedu.sk/opv  

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku