Prijímatelia NFP budú musieť byť v registri partnerov verejného sektora

28.03.2017
     S účinnosťou od 1. februára 2017 sa v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora vzťahuje na predkladateľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci fondov EÚ nová povinnosť. Výskumná agentúra bude preto pred uzavretím každej zmluvy o NFP kontrolovať aj platnú registráciu zmluvného partnera verejného sektora.
     Príspevok tak nebude môcť byť poskytnutý tomu, kto si nesplní povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. Tá sa vzťahuje nielen na samotných žiadateľov, ale aj na ich partnera alebo partnerov a dodávateľov či subdodávateľov v rámci projektu. Znamená to všetkých, s ktorými žiadateľ alebo partner uzatvorí zmluvný vzťah, rámcovú dohodu, prípadne koncesnú zmluvu na základe výsledku vykonaného verejného obstarávania.
     Podmienka registrácie sa bude kontrolovať aj v prípade neuzavretých konaní o žiadostiach v rámci vyhodnocovaných výziev a vyzvaní na predloženie žiadostí o NFP. V prípade, že Výskumná agentúra pri overovaní zistí, že táto podmienka poskytnutia NFP nie je splnená, umožní ju žiadateľovi o NFP v predpísanej lehote naplniť. Z oprávnených žiadateľov o NFP sa povinnosť registrácie nevzťahuje napríklad na organizácie pôsobiace prevažne v neziskovom sektore.
     Ďalšie informácie týkajúce sa povinnosti registrácie, ako aj operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku