Navigácia
Skočiť na obsah

Prijímanie žiakov na štúdium

Podmienkou prijatia na základnú umeleckú školu je splnenie požadovaných predpokladov vo zvolenom umeleckom odbore. Dispozície žiakov a úroveň umeleckých schopností posudzuje trojčlenná prijímacia komisia. O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ školy.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov prijímacej (talentovej) skúšky vo zvolenom umeleckom odbore. Môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

 

Prihláška na štúdium

Prihlášku na štúdium možno podať:

 • v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva (416 MŠVVaŠ SR/ od 01. 09. 2023) alebo
 • elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského informačného systému príslušnej školy.

Požadované údaje o uchádzačovi:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť.

Požadované údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa alebo žiaka:

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

 

Termín a miesto konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky sa konajú spravidla od 1. apríla do 15. júna.

Konkrétny termín a miesto konania vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred. Zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prihlásiť. Rovnako oznámi aj termín a miesto zverejnenia výsledkov prijímacích skúšok.

Skočiť na začiatok stránky