Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja

02.09.2009

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,
milí žiaci,
vážení rodičia,
ctení spoluobčania,

     dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku nového školského roka, tak ako je už tradíciou, prihovoril a pozdravil Vás. Verím, že uplynulé týždne  oddychu Vám pomohli nazbierať nové sily na úspešné vykročenie do nového školského roka.    
     Reforma vzdelávania, ktorú sa nám podarilo pred rokom začať, vstupuje  do druhého roka svojho pôsobenia. Prijatie nového školského zákona a uskutočnenie potrebných legislatívnych úprav boli len odrazovým mostíkom na jej spustenie. To ostatné už bolo vo Vašich rukách.
     Každý veľký projekt prináša so sebou aj úskalia. Bez Vášho nasadenia a trpezlivosti by sa nám ich nepodarilo prekonať. Som Vám za to nesmierne vďačný.
     Vaše progresívne pripomienky a návrhy sa stali v mnohých smeroch východiskom na zdokonaľovanie samotnej reformy. Vytvorili ste priestor na to, aby školská reforma nebola len o nových zákonoch, metodikách či redukcii obsahu. Dôležité je zmeniť myslenie, prístup, opustiť memorovanie a dať priestor voľnosti a tvorivosti. Skĺbiť tradície s novými možnosťami.  
     Nový školský rok otvára ďalšiu fázu reformného procesu. Rozšíri počet ročníkov, v ktorých sa už bude vyučovať podľa školských vzdelávacích programov. Rovnako k nim pribudnú školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a materské školy.
     So začiatkom školského roka vstupuje do platnosti taktiež zákon o odbornom vzdelávaní. Pri jeho príprave sme sa snažili vyjsť v ústrety požiadavkám stredných odborných škôl, zamestnávateľov, ale zároveň zabezpečiť prepojenie teórie s praxou. 

Vážení učitelia,

     ste nositeľmi a vykonávateľmi školskej reformy, ste jej pilierom. Vaša úloha je v tomto procese kľúčová a nenahraditeľná. Preto verím, že zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý upraví postavenie pedagógov a ostatných zamestnancov školstva, Vám prinesie nové príležitosti. Prinavráti Vám stratený spoločenský status, ale zároveň zabezpečí motivujúce ohodnotenie, kariérový rast a komplexnú starostlivosť. 
     V túto slávnostnú chvíľu sa chcem osobitne prihovoriť Vám, milí žiaci. Či už si sadáte do školských lavíc po prvýkrát alebo sa vraciate po prázdninách do známeho prostredia, nezabúdajte, že za všetko, čo sa naučíte, vďačíte Vašim učiteľom. Im a starostlivosti rodičov. Nech sa už Vaše kroky v budúcnosti uberú ktorýmkoľvek smerom, neváhajte zúžitkovať svoje vedomosti a  schopnosti, svoje nadanie a talent. 

Vážení učitelia, milí žiaci,
    
     dovoľte mi na prahu nového školského roka zaželať Vám pevné zdravie, spokojnosť a  osobné šťastie. Prajem Vám veľa trpezlivosti a porozumenia, ale aj mnoho elánu a potrebných síl.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku