Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča k novému školskému roku

  • Dátum: 02.09.2013
Milí žiaci, študenti, vážení učitelia a rodičia,
dnes sa opäť otvárajú brány našich škôl, chrámov vedomostí a zručností. Po prvýkrát privítame 52 500 prváčikov, pre ktorých sa škola stáva ich druhým domovom. Je to veľký sviatok najmä pre nich, ich milujúcich rodičov, starých rodičov a starostlivých učiteľov. Prváci, vitajte v školských laviciach, verím, že veľmi rýchlo sa spriatelíte s písmenkami a číslami, ktoré vás budú sprevádzať životom.
    Chcem potvrdiť učiteľom a rodičom, že naším cieľom je kvalitné školstvo, ktoré musí byť priestorom pre garantovanie úspechu mladej generácii, najmä v zamestnaní. Žiaľ, nie vždy je tomu tak. Nemám priestor vymenovať množstvo opatrení, ktoré sme na rezorte školstva presadili, ale verte, robili sme to s úprimným presvedčením v záujme výchovy a vzdelania. Menili sme to, čo sa za posledné desaťročia pokazilo, s návratom k dobrým  tradíciám nášho školstva J. A. Komenského, bez ideológie, politikárčenia a povrchného napodobňovania cudzích vzorov. Zmeny potrebujú odvahu, vždy vyvolávajú diskusiu a prinášajú konflikty. Nové sa vždy rodí v kritickom spore a ten vždy rešpektujem, aj pri diskusii o správe o stave nášho školstva.
     Využívam túto príležitosť a obraciam sa k Vám, rodičom, s prosbou, veďte a vychovávajte svoje deti k úcte k Vám, starším a najmä k učiteľom. Spoločne potláčajme neúctu, agresivitu až nenávisť, doma, v škole a na ulici. Strata ľudských hodnôt a slobody v mene akejsi vymyslenej slobody by nás viedla k civilizačnej katastrofe.

Milí diváci a poslucháči,
rozbehli sme osem národných projektov zameraných na podporu vzdelávania žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl, na rozvoj stredného odborného vzdelávania, podporu profesijnej orientácie žiakov základných škôl na polytechnickú výchovu, zvyšovanie kvality vzdelávania na školách, moderného digitálneho učiva a pomôcok.
    Naše zámery odstraňujú donedávna podporovaný priemer a podpriemer. Zrovnoprávňujú všeobecné a odborné vzdelávanie. Veď žiaci majú talent, schopnosti, zručnosti a nadanie. Jedny motivujú druhých. Odmietam, aby sa neustále znižovala úroveň požadovaných nárokov a ustupovalo sa z požiadaviek, ktoré musia školáci s novými výzvami zvládnuť pre svoj úspech v živote. Nebudem podporovať preteky v ľahostajnosti. Verím, že sme sa vydali správnou cestou.
    Všetci veľmi dobre vieme, že v slovenskom školstve je čo naprávať. To nás musí inšpirovať ku krokom, ktoré sú potrebné a nevyhnutné. Aj preto sa obraciam na učiteľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Naše ministerstvo spolu s vami vytvára kolegiálny tandem, ktorému spoločne ide o dobrú vec. Bez vás by aj ten najlepší zámer zostal len popísaným papierom a bez vášho pričinenia aj ten najlepší projekt by bol nerealizovateľný. Preto vás v osobnej pokore prosím o otvorený dialóg a spoluprácu pre spoločný cieľ: mať žiakov a absolventov pripravených pre život.
    Nenechajme sa znechutiť falošnými argumentmi a mediálnymi hrami, ako naposledy bola tzv. čierna listina škôl na odstrel. Sú to nezmysly, ktoré zrejme sledujú len jediné, a to je šírenie zlej nálady v čase, keď sa musíme spájať pre dobré myšlienky. Robíme i chyby, veď len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. A ak sa dáke stali, tak sa ich snažíme odstrániť, aby sa neopakovali, lebo mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle je diabolské. A naším spoločným cieľom, spolu so zriaďovateľmi, napriek ťažkej dobe krízy a konsolidácií finančných zdrojov je zlepšenie nášho školstva, vrátane finančného ohodnotenia, ktoré sa roky zanedbalo. A tí, čo teraz najviac kričia, sa v minulých desaťročiach svojimi skutkami a mlčaním pod tento stav podpísali. Naším cieľom musí byť kvalitná škola, kvalitný učiteľ, úspešný žiak a šťastný rodič.

       Milí žiaci, pedagógovia a rodičia,
ďakujem pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom našich škôl za obetavú prácu a lásku k svojmu povolaniu, prajem úspešnejší nový školský rok. Želám rodičom našich školákov radosť z ich úspechov v učení a v budúcom zamestnaní, a Vám, žiaci a študenti, pevnú vôľu v učení, v túžbe po získavaní vedomostí a zručností tak potrebných pre úspešné zamestnanie a šťastie v živote. Veľa úspechov v novom školskom roku.
 
Dušan Čaplovič
minister školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky    
   
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku