Priebežná výzva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Vzdelávanie pre programové obdobie 2007-2013

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vyzýva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľa na odborné hodnotenie projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Prihlášku, životopis a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti je potrebné zasielať priebežne na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špotru SR
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Odbor riadenia programov, oddelenie pre operačný program Vzdelávanie
Stromová 1
813 30 Bratislava

Stiahnite si:
>> Formulár prihlášky
>> Formulár životopisu (dostupný aj na stránke Europass)
>> Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

V prihláške v časti „Znalosť problematiky vzdelávania a odbornej prípravy" je potrebné uvádzať iba tie oblasti problematiky vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré korešpondujú s údajmi uvádzanými v životopise (najmä v časti „Prax" a „Vzdelávanie a príprava").

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky