Pri výbere vysokej školy pomôže uchádzačom aj prehľad nezamestnanosti jej absolventov

28.01.2011

     Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi by malo byť pre uchádzačov o štúdium jedným z rozhodujúcich kritérií pri jej výbere. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto pripravilo prehľad uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce. Pri jeho výklade sa bude vychádzať z tzv. absolventskej miery nezamestnanosti (AMN) jednotlivých vysokých škôl, a to podľa skupín študijných odborov.
     AMN vyjadruje podiel počtu nezamestnaných absolventov školy k 30. septembru 2009 k počtu absolventov príslušnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009. Výsledky tejto štatistiky však môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba pri výklade zohľadniť. Jedným z nich je napríklad vek absolventov či počet externých študentov VŠ, keďže štatistika zatiaľ pokrýva iba absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov.
     Svoju úlohu zohráva aj regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti môžu vykazovať vyššiu nezamestnanosť svojich absolventov. Rovnako je potrebné pri skupinách odborov s počtom absolventov nižším ako 50 klásť väčší dôraz na údaje za celé skupiny disciplín (napr. všeobecne technické vedy namiesto konkrétneho potravinárstva).
     Pri príprave štatistiky vychádzalo ministerstvo z podkladov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz v školstve (UIPŠ). V spolupráci s týmito inštitúciami, ako aj Sociálnou poisťovňou chce pripraviť rezort školstva niekoľko zmien metodiky pre lepšiu výpovednú schopnosť údajov, ktoré prehľad obsahuje.
    

Bratislava 28. január 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku