Prešovská univerzita otvorila vedecký park za viac ako 4 milióny eur

21.05.2018
     Prešovská univerzita v Prešove (PU) minulý týždeň slávnostne uviedla do prevádzky novú modernú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Investícia presiahla výšku 4 mil. eur.
     „Táto budova, ktorá je súčasťou vedeckého parku, je nielen príkladom akademickej a vedeckovýskumnej  spolupráce troch najväčších univerzít na východe Slovenska, ale je veľmi významným krokom pre ďalšie uberanie sa vedy a výskumu na Prešovskej univerzite, “ uviedol na slávnostnom otvorení rektor PU Peter Kónya. Spomínaný Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií vznikol v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
     „Európske regióny sa nezaobídu bez silnej univerzity. V Prešovskom kraji je takou práve Prešovská univerzita. Som veľmi rád, že otvorenie Unipolabu prispeje k pozdvihnutiu vedy a výskumu v tomto kraji, ale aj na celom východnom Slovensku,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.
      Schválené rozpočtové výdavky na daný projekt pre Prešovskú univerzitu predstavujú čiastku viac ako 4 mil. eur. „Finančné prostriedky boli proporčne rozdelené medzi výstavbu nových výskumných priestorov Unipolab (cca 1,9 mil. eur) a obstarávanie špičkovej prístrojovej a laboratórnej techniky. V menšej miere tiež na zabezpečenie výskumných, prevádzkových a administratívnych aktivít projektu,“ vysvetlil finančné krytie Peter Adamišin, prorektor PU pre rozvoj, informatizáciu PU_UNIPOLABa hodnotenie kvality. Dodal, že projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov s 5 % podielom univerzity.
     Nové výskumné priestory sú vybavené modernou technikou v celkovej hodnote takmer 2 mil. eur. Z prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska dominantné postavenie plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool, umožňujúce dosiahnutie nízkych teplôt až do 2 Kelvinov (-265 °C) a magnetických polí do 9 Tesla, ktoré na svoj chod nepotrebuje dopĺňanie kryogénnych kvapalín na chladenie. „Prístroj zabezpečuje merania tepelnej kapacity, transportu elektrického náboja, ako aj transportu tepla. Pomocou neho je možné taktiež určovať magnetické vlastnosti materiálov, čo poskytuje pedagógom i študentom možnosť využiť najmodernejšie metódy a vedecké poznatky priamo pri výučbe,“ objasnil Marián Reiffers, vedúci Centra aplikovaného výskumu a inovácií PU. Zariadenie Dynacool je takmer nepretržite využívané, vzhľadom na to, že je možné ovládať ho aj na diaľku, čo v konečnom dôsledku umožňuje efektívne prinášať experimentálne výsledky pre naplnenie cieľov výskumu v oblasti environmentálneho inžinierstva.
      „V sekcii EcoChem Unipolabu PU sa taktiež nachádza komplex prístrojového zariadenia na extrakciu, izoláciu organických látok z rastlinného materiálu a ich kvalitatívno-kvantitatívnu charakterizáciu,“ doplnil Ruslan Mariychuk z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV). Ako uviedol, ďalšie využitie zariadenia je v oblasti zelenej syntézy nanočastíc kovov. Široké možnosti uplatnenia analytického systému sú aj v rámci environmentálnej chémie, ktorej sa venujú viacerí pracovníci Katedry ekológie FHPV PU, a tiež chémie materiálov.
     Budova Unipolab bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené viaceré katedry, ako Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Katedra ekológie FHPV PU či Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU.„Nová infraštruktúra výrazne posilňuje konkurencieschopnosť našej univerzity v oblasti výskumu a transferu inovácií do praxe. Moderné vybavenie nám v tom pomôže, lebo vytvára podmienky na produkciu špičkových vedeckých výsledkov,“konštatoval dekan FHPV René Matlovič.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku