Premena jazykového vzdelávania - netradične a moderne

16.04.2010

     Projekt "Trampolína konkurencieschopnosti - cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese", podporený prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie, uskutočňuje obec Veľký Kýr na tunajšej základnej škole. 
     Obec svoj projekt vypracovala na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranej na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov základných škôl. Projektové aktivity budú na miestnej základnej škole prebiehať až do konca marca 2011. 
      Získaním NFP dostali žiaci slovenskej a maďarskej národnosti, spolu s pedagógmi školy, možnosť zapojiť sa do netradičného jazykového vzdelávania. Zlepšenie používania nemeckého jazyka je pre žiakov zabezpečené formou konverzačného kurzu v rakúskom Hollabrunne. Projekt pre nich vytvára možnosť osvojiť si nielen jazykové, ale aj kultúrne reálie hosťujúcej krajiny. Počas trvania kurzov sú žiaci ubytovaní priamo v rodinách a popri hodinách nemčiny sa môžu zapájať aj do športových aktivít a kreatívnych dielní, akými sú fotografovanie či  výroba keramiky.
     Zároveň si učitelia prostredníctvom akreditovaného kurzu osvoja základy anglického jazyka. Podobne sa bude uskutočňovať aj ich vzdelávanie v oblasti práce s informačno-komunikačnými technológiami (IKT). Pedagógovia ukončia kurz medzinárodne uznávaným Európskym vodičským preukazom na počítače. Všetky získané poznatky budú aktívne využívať pri výučbe a aplikovaní inovovaných metód v praxi.
     Škola sa realizáciou projektu snaží vyhovieť súčasným nárokom na jazykové vzdelávanie a využívanie IKT. Získané skúsenosti plánuje využiť vo vytvorených medzinárodných partnerstvách so školami v rámci EÚ. Na uvedený projekt je vyčlenených viac ako 88 tisíc eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku