Prehľad o poskytnutej dotácii na účasť študentov na súťažiach v zahraničí

Na základe metodiky rozpisu dotácií zo štátneho verejným vysokým školám na rok 2015 mohli vysoké školy požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o účelovú dotáciu na úhradu nákladov spojených s účasťou študenta na medzinárodných študentských súťažiach, ktoré sa týkajú predmetu ich štúdia (napr. súťaž v programovaní v prípade študentov informatiky/aplikovanej informatiky) a pod. Dotácia sa  mohla poskytnúť najviac do 80 % výdavkov na cestovné náhrady spojené s účasťou študenta. Na tento účel boli v roku 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 20 000,-  €.

Účelová dotácia sa v roku 2015 na základe žiadostí poskytla trom vysokým školám, a to: Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z celkovej výšky 20 000,- € sa vyčerpalo 16 428,- €.

Univerzita Komenského v Bratislave – 10 869,- €
Názov súťaže Výsledok
Vojtech  Jarník International Mathematical Competition v Olomouci Štyria študenti sa  na tejto matematickej medzinárodnej súťaži zo 74 súťažiacich  umiestnilo do 33. miesta a získali čestné uznania.
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition Každoročne sa tejto súťaže zúčastnia študenti z približne 550 právnických fakúlt z viac ako 80 krajín. Študenti UK súťažili v predbežnom kole proti Kanade. Napriek tomu, že sa UK nepodarilo postúpiť do ďalších eliminačných kôl, účasť na súťaži priniesla pozitíva a vďaka nej mohli študenti získať cenné skúsenosti nielen do ďalšieho štúdia, ale aj do následnej praxe v právnických profesiách.
International Criminal Court Moot Court Competition Študenti UK sa na tejto súťaži v oblasti medzinárodného trestného práva z celkového počtu 57 tímov z 38 krajín z celého sveta umiestnili na 24. mieste.
International Mathematics Competition for University Students UK sa zo 74 zúčastnených univerzít na tejto matematickej súťaže umiestnila na celkovom 16. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 326 študentov, z ktorých sa jeden študent UK umiestnili na 9. mieste, jeden na 146.-149. mieste, jeden na 179.-185. mieste a jeden na 282.-287. mieste. 
ACM International Collegiate Programming Contest Z celkového počtu 62 trojčlenných družstiev 27 univerzít sa I. družstvo UK umiestnilo na 4. mieste a II. družstvo UK na 11. mieste.

Slovenská technická univerzita v Bratislave – 5 315,- €

Názov súťaže Výsledok
Formula student Hungary 2015 Z celkového počtu 42 študentských tímov sa tím ST umiestnil na 34. mieste.
Formula Student Czech Republic 2015 Z celkového počtu 35 študentských tímov sa tím STU umiestnil na 9. mieste.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – 244,- €
Názov súťaže Výsledok
Teoretické a praktické aspekty verejných financií, Praha, Česká republika Z 10 súťažiacich  študentov v sekcii s 8 prácami sa zástupcovia UMB umiestnili na 3. mieste.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku