Predsedníctvo APVV bude mať desať nových členov

  • Dátum: 21.10.2009

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila navrhnutých členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Desiati noví členovia doplnia 13-členné predsedníctvo v rámci uvoľnených funkčných miest, ktoré vzniknú po skončení funkčného obdobia doterajších členov.
    
Podľa zákona túto funkciu zastávajú zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy zaoberajúcich sa výskumom, zástupcovia Slovenskej akadémie vied, orgánov reprezentácie vysokých škôl, združení zamestnávateľov.

Od 26. 10. 2009 budú novými členmi Predsedníctva APPV:
1. doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD. - biologické vedy, mikrobiológia,.
2.  prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - chemické vedy, biochémia, biotechnológia
3. Ing. Mgr. Martin Filko - spoločenské vedy, ekonómia zdravotníctva, behaviorálna a verejná ekonómia
4. Ing. Štefan Boháček, PhD. -  technické vedy, chemické inžinierstvo a riadenie procesov
5. doc. Ing. Jozef Konôpka. CSc. - prírodné vedy, ochrana lesov
6. RNDr. Ján Sedlák, DrSc. - prírodné vedy, onkológia, imunológia, molekulárna biológia
7. prof. Ing. Jozef Vičan, CSc. - technické vedy, inžinierske konštrukcie, dopravné stavby
8. prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. -  technické vedy, elektrotechnika
9. Ing. Igor Gerek, PhD. - technické vedy, elektrotechnika
10. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - fyzikálne vedy, jadrová  fyzika

Bratislava 21. október 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku