Predsedníctvo a komisie KEGA

Predsedníctvo KEGA tvoria predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií. 

Odborné komisie sú orgánmi KEGA na výber a hodnotenie projektov v jednotlivých tematických oblastiach. Zriaďuje, mení a zrušuje ich minister. Členovia komisií KEGA v 6. funkčnom období boli vymenovaní od 1. mája 2021 na 4 roky.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku