Predsedníctvo a komisie KEGA

Predsedníctvo KEGA tvoria predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií a riaditeľ odboru vedy a techniky na vysokých školách. Odborné komisie sú orgánmi KEGA na výber a hodnotenie projektov v jednotlivých tematických oblastiach. Zriaďuje, mení a zrušuje ich minister.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku