Predpisy

Na tejto stránke sa uvádzajú platné právne predpisy na získanie vedeckej hodnosti DrSc. a organizačný poriadok vymedzujúci činnosť a pôsobenie Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti.

V súlade so zákonom č. 37/2010 z 20. 1. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa pôvodný názov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky automaticky mení a upravuje vo všetkých vnútorných predpisoch a dokumentoch. Od 1. 7. 2010 sa bude používať nový názov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v príslušných gramatických tvaroch (skratka MŠ SR sa nahrádza skratkou MŠVVaŠ SR).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky