Predobjednávka a informácie pre riaditeľov

Základné informácie

Menný zoznam zamestnancov so zvolenými zariadeniami riaditelia škôl nájdu v emailovej schránke konta RIAM. Po odoslaní Predobjednávky tento zoznam obdržali v emaile. V prípade ak nebola robená v Predobjednávke korekcia, zoznam je platný. 

Snahou Ministerstva školstva je, aby dodávka technológií bola pre školy čo najmenej administratívne náročná, a zároveň, aby každý dodaný kus vybavenia odpovedal na konkrétnu potrebu konkrétneho zamestnanca.

Oprávnení PZ a OZ sú postupne v jednotlivých kolách vyzvaní k vyplneniu dotazníka „Prieskum vybavenosti”. Výsledky tohto prieskumu sa zbierajú a potvrdzujú v aplikácii, ktorú Ministerstvo školstva vytvorilo pre tento účel. Aplikáciu pre riaditeľov nájdete na tomto odkaze: „Predobjednávka digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ”.

Na prácu s aplikáciou je potrebné, aby sa riaditelia prihlásili svojím RIAM kontom, ktoré je v tvare pouzivatelske.meno@iedu.sk. Na prácu v aplikácií „Predobjednávka digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ” používajte, prosím, prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge. Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný.

Ak RIAM konto ešte nemáte, resp. máte a chcete si zmeniť heslo alebo si heslo nepamätáte, postupujte podľa inštrukcií na tomto odkaze: inštrukcie

Videonávody na registráciu nového RIAM konta nájdete na nasledujúcich odkazoch: 

Aplikácia Predobjednávka digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ Vám umožní:

 • mať prehľad o stave vypĺňania dotazníka pre PZ a OZ „Prieskum vybavenosti”,
 • mať prehľad o požiadavkách a preferenciách Vašich PZ a OZ, 
 • potvrdiť počty ostatných zariadení,
 • odoslať Predobjednávku.

Aktuálne je proces zasielania Predobjednávok spustený pre stredné školy, spojené školy a II. stupeň základných škôl.


Po vyplnení dotazníka „Prieskum vybavenosti” všetkými PZ a OZ, ktorí spĺňajú kritériá, riaditelia odošlú Predobjednávku za školu. Riaditeľ odsúhlasuje Predobjednávku za celú školu, v prípade spojenej školy je to vrátane všetkých jej relevantných organizačných zložiek.

Po odoslaní Predobjednávky projektový tím na Ministerstve školstva zadané údaje skompletizuje a bude informovať riaditeľov o ďalšom postupe. 

Vzhľadom na to, že je projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, je potrebné splniť a dodržať požiadavky vyplývajúce zo zmluvy o projekte.

Zapojením sa do NP edIT1 a edIT2 sa školy zaväzujú

 • zabezpečiť prevzatie a kontrolu dodaného digitálneho vybavenia,
 • označiť vybavenie a objekt školy nálepkami, logami a plagátmi (viac informácií o označovaní vybavenia a objektu nájdete v časti Informovanie, prvky publicity a komunikácia na odkaze: informovanie),
 • viesť riadnu a správnu internú evidenciu dodaného digitálneho vybavenia, 
 • zabezpečiť poistenie dodaného digitálneho vybavenia najneskôr do 7 dní od prevzatia po dobu trvania projektu, t. j. minimálne do konca marca 2024, 
 • akceptovať kontrolu a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly v prípade potreby, 
 • zrealizovať sebahodnotenie SELFIE v úvode a na záver projektu edIT (t. j. medzi 01. 01. 2024 a 01. 04. 2024). Viac informácií v časti SELFIE na odkaze: SELFIE.

Viac informácií o povinnostiach nájdete vo vzore preberacieho protokolu, nachádzajúcom sa nižšie v súboroch na stiahnutie. 
 

Popis priebehu dodania digitálneho vybavenia v bodoch

 1. Prieskum vybavenosti - vypĺňa každý PZ a OZ za seba prostredníctvom RIAM konta. Dáta z neho sa premietnu do Predobjednávky, ktorú schvaľuje riaditeľ. 
 2. Predobjednávka - potvrdenie oprávnenosti požiadaviek PZ a OZ a ďalších položiek riaditeľom školy. Riaditeľ vidí priebežný stav, kto dotazník vyplnil, a vie tak usmerniť svojich PZ a OZ. 
 3. Odoslanie Predobjednávky - Predobjednávku bude možné odoslať až po potvrdení odpovedí všetkých PZ a OZ. Riaditeľovi príde súhrnné PDF na mail ako potvrdenie odoslania a toto PDF si takisto bude môcť aj stiahnuť. 
 4. Spracovanie a odsúhlasenie Predobjednávky Ministerstvom školstva - kontrola správnosti údajov a prípadná korekcia predobjednávky. 
 5. Ministerstvo školstva vytvorí a zašle finálnu záväznú objednávku, ktorú už nebude možné meniť, riaditeľovi školy. 
 6. Objednávku riaditeľ podpíše a svojím podpisom potvrdí záväzok prevziať objednaný tovar a nakladať s ním patrične v zmysle podmienok, ktoré budú podrobne popísané v objednávke (poistiť, označiť, prideliť a pod.). Podmienky dodania technológií nájdete vyššie. 
 7. Po zaslaní podpísanej záväznej objednávky Ministerstvo školstva jednotlivé objednávky spracuje, v menších kolách vysúťaží a zabezpečí dodanie technológií priamo na adresu školy podľa objednávky prostredníctvom dodávateľa. 
 8. Digitálne vybavenie momentom podpísania preberacieho protokolu bezodplatne prechádza do správy školy, resp. zriaďovateľa, v zmysle § 13c zákona č. 245/2008 Z. z., keďže preberací protokol zároveň plní funkciu zmluvy medzi Ministerstvom školstva a školou, resp. zriaďovateľom.

Dodávka digitálneho vybavenia

Dodávateľ dodá vybavenie do škôl po oznámení termínu škole minimálne 3 pracovné dni vopred elektronickou poštou, telefonicky alebo inak. Dodanie zariadení prebehne výhradne v pracovné dni v pracovnom čase od 7:30 do 15:30 hod. 

Oprávnená osoba na prevzatie digitálneho vybavenia vykoná v mieste dodania kontrolu tohto vybavenia. Ak pri prevzatí oprávnená osoba zistí, že ktorékoľvek zariadenie má vady, odmietne objednávku prevziať a nepodpíše preberací protokol. Skutočnosť, že zariadenia majú vady, sa uvedie v preberacom protokole.

Ak digitálne vybavenie bude v poriadku, oprávnená osoba podpíše preberací protokol, ktorý zároveň slúži ako zmluva o dodaní tovaru medzi Ministerstvom školstva a školou. Je potrebné si svoju kópiu uchovať pre prípad reklamácie alebo prípadnej kontroly.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky