Predmetová komisia ŠPÚ pre dejepis schválila návrh navýšenia hodinovej dotácie

     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie Predmetovej komisie (PK) pre predmet dejepis, na ktorom sa zaoberali návrhom posilnenia počtu hodín dejepisu v základných školách.
     PK navrhla pridať do Rámcových učebných plánov (RUP) jednu hodinu pre všetky ročníky druhého stupňa ZŠ, s výnimkou deviateho ročníka. Všetky ročníky by po schválení tohto návrhu rezortom školstva mali dotáciu 2 hodiny týždenne.
     „Predmetová komisia sa jednomyseľne zhodla, že ide o nevyhnutný krok, ak chceme vytvárať korektné historické vedomie u dospievajúcich ľudí. Pre splnenie tohto cieľa považuje za potrebné dať učiteľom priestor, aby sa mohli kreatívne a hlbšie venovať hlavným historickým témam ovplyvňujúcim aj dnešnú spoločnosť. Treba zdôrazniť, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a nežiada navýšenie kvantity učiva. Prioritou je didakticko-metodické posilnenie výučby dejepisu s dôrazom na doplnkové učebné materiály a diskusiu o histórii a jej vplyve na súčasnosť. Do obsahu učiva teda komisia nevstupovala, akceptujúc platné pedagogické dokumenty“, uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky