Predkladanie návrhov a kritériá pre uchádzačov o získanie DrSc.

Na tejto stránke sa uvádzajú pokyny predsedom komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác na predkladanie žiadostí uchádzačov o obhajobu doktorských dizertačných prác.

V prípade, ak vedný odbor nie je pokrytý stálou obhajobnou komisiou a ani nie je vymenovaný predseda komisie „ad hoc", uchádzač predkladá žiadosť na MŠVVaŠ SR, v ktorej požiada SKVH o určenie, resp. vymenovanie obhajobnej komisie, pričom uvedie názov svojej doktorskej dizertačnej práce a vednú oblasť. Následne SKVH rozhodne, či vymenuje predsedu novej komisie „ad hoc" alebo usmerní uchádzača na predsedu obhajobnej komisie v príbuznom vednom odbore.

Predseda komisie pre obhajoby DDP predkladá spolu s návrhom na schválenie oponentov a materiálov v zmysle prílohy č. 2 aj osnovu k žiadosti o udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“, v ktorej je potrebné v zmysle uznesenia bodu 2.2. zápisnice SKVH č. 2/2013 z 21. 5. 2013 vyplniť každé políčko a neodkazovať sa v ňom na prílohu. 

Uvádzanie publikačných výstupov, na ktorých má uchádzač minoritný podiel, sťažuje posúdenie kvality doktorskej dizertácie. K uvádzaným publikáciám tvoriacich základ doktorskej dizertácie je potrebné zaradiť iba výber najvýznamnejších prác, ktoré jednoznačne dokumentujú prínosy autora.

V zmysle uznesenia bodu 3.2. zápisnice SKVH č. 2/2013 z 21. 5. 2013 je povinný každý uchádzač predložiť spolu so žiadosťou o obhajobu doktorskej dizertácie aj etický kódex uchádzača o vedeckú hodnosť „DrSc.“.

Všetky tieto materiály sa zasielajú aj v elektronickej forme na adresu lubomira.lencesova@minedu.sk, a to v termínoch na predkladanie materiálov. V prípade ich zaslania po uvedenom termíne tak budú materiály zaradené až do ďalšieho programu rokovania SKVH.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky