Predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne/neziskové organizácie

  • Dátum: 26.07.2019

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne/neziskové organizácie „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“.
     Táto výzva vyhlásená rezortom školstva, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je zameraná na zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výzva podporuje aj pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl a doplnkovo aj profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Výzva je určená pre všetky kraje Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
     Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 000 000 eur. Na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá stanovené Schémou pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení). Zo strany oprávnených žiadateľov nie je potrebné spolufinancovanie.
     Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 000 eur, maximálna 200 000 eur. Aktivity projektu sa musia realizovať minimálne 12 mesiacov a maximálne 30 mesiacov. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predložiť do 15. októbra 2019, kedy je stanovený termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola. Viac informácií o výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ a o ďalších hodnotiacich kolách  nájdete na webovom sídle ministerstva školstva:
     K výzve sa uskutoční informačný seminár 6. augusta 2019 (utorok) o 9:30 hod vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku