Predbežné kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na podporu ďalšieho vzdelávania v cestovnom ruchu sa začínajú

19.07.2010

     Termín uzávierky výzvy s názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu" v rámci operačného programu Vzdelávanie sa blíži. Už len do 2. augusta 2010 sa môžu o finančný príspevok uchádzať podnikatelia - vzdelávacie ustanovizne vykonávajúce akreditované vzdelávacie aktivity podľa platnej legislatívy.
     Výzva, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, je orientovaná na podporu ďalšieho vzdelávania v sektore cestovného ruchu. Jej cieľom je uľahčiť prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a zabezpečiť rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. Oprávnenú cieľovú skupinu tvoria pracovníci manažmentu a pracovníci, ktorí poskytujú služby v sektore turistických služieb a služieb cestovného ruchu a zúčastňujú sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania.
     V týchto dňoch si môžu žiadatelia prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.asfeu.sk vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadostí a ich príloh. Pracovníci regionálnych informačných kancelárií budú od 19. júla až do 2. augusta 2010, t.j. do uzávierky výzvy, vykonávať kontrolu v zmysle Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP). Jej  predmetom bude výlučne papierová forma žiadosti o NFP a jej príloh.
     Miestom realizácie projektu môže byť celé územie SR, s výnimkou Bratislavského kraja. Na výzvu je vyčlenená finančná pomoc 12 miliónov eur, pričom minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 300 000 eur a maximálna na 500 000 eur. Dĺžka trvania projektu musí byť v rozpätí 24 až 36 mesiacov. Na výzvu sa vzťahujú pravidlá schémy pomoci de minimis - Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 1 a pravidlá Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy.
     Podrobnejšie informácie k tejto výzve sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk

19. júl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku