Predbežná kontrola žiadostí pomôže uchádzačom odstrániť formálne nedostatky

21.07.2009

     S blížiacim sa termínom uzávierky ďalších výziev ponúka Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ záujemcom o nenávratný finančný príspevok možnosť absolvovať predbežnú kontrolu formálnej správnosti ich žiadostí, vrátane príloh. Táto kontrola sa nevzťahuje na zisťovanie administratívnych, ani odborných náležitostí. Elektronický rezervačný systém je dostupný na webovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

     Prostredníctvom tohto systému je možné vybrať si termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2009/2.2/02-SORO (energetika) a OPVaV-2009/4.2/02-SORO (energetika). Kontrola, ktorú začali pracovníci agentúry vykonávať 20. júla vo všetkých regionálnych kanceláriách, potrvá do 31. júla 2009.

     Od 20. júla 2009 je rezervačný systém prístupný aj pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev s kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO (schéma štátnej pomoci) a OPVaV-2009/4.2/03-SORO (schéma štátnej pomoci). Pracovníci agentúry budú kontrolu vykonávať v termíne od 27. júla do 7. augusta 2009.

     Vzhľadom na personálne možnosti agentúry je počet konzultácií pre aktuálnu výzvu obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, s časovým limitom 90 minút.

 

     V rámci OP Výskum a vývoj je uzávierka výziev Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky naplánovaná na 3. augusta 2009. Ukončenie výziev Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je stanovené na 10. augusta 2009.

 

Bratislava 21. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku