Pre viac ako 62-tisíc detí sa začal zápis do základných škôl

Od začiatku do konca apríla sa na základných školách konajú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Konkrétny termín a miesto zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom na budove základnej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, napríklad na webovom sídle základnej školy. Spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký s deťmi

Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu. V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v tzv. spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku. Teda dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávanie len jedenkrát.

Zároveň návrat dieťaťa do materskej školy, ktoré bolo prijaté na základné vzdelávanie a stane sa žiakom základnej školy, už nie je možný.

V základnej škole sa už nemôže zriaďovať nultý ročník. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami. Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

O prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2023
a rozhodnutie doručí zákonným zástupcom. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/data/att/25834.pdf.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky