Praktické informácie

V záujme sprístupnenia informácií o vysokých školách, možnostiach štúdia, či samotnom štúdiu na vysokých školách spracovalo ministerstvo základné informácie o systéme vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, podľa možností v dostupnej a čitateľnej forme. Uvádzané informácie majú informatívny charakter a slúžia na rýchlejšie zorientovanie sa študentov, prípadne ich rodičov v otázkach týkajúcich sa štúdia na vysokej škole, prípadne odporúčania riešenia možných problémov. 
  • Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia
  • Pôžičky pre študentov
  • Školné na vysokých školách v SR
  • Granty a štipendiá
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku