Praktické cvičenia v odbore hotelový a gastronomický manažment a manažment obchodu a služieb

  • Dátum: 20.04.2015
          Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Trenčíne, pripravuje odborný seminár pre učiteľov ekonomických predmetov. Budú na ňom uplatňovať aktivizujúce metódy, ktoré sa zameriavajú na prepojenie teoretického vyučovania s reálnou praxou. Uskutoční sa dňa 23. apríla 2015 v učebni detašovaného pracoviska Pod Sokolicami v Trenčíne.
     Odborný seminár je určený pre učiteľov ekonomických predmetov stredných škôl, predovšetkým so zameraním na hotelový a gastronomický manažment a oblasť obchodu a služieb. Lektor Peter Huľo, autor metodického materiálu na praktické precvičenie rôznych odborných ekonomických činností, predstaví publikáciu a následne odprezentuje možnosti využitia publikácie vo vyučovacom procese.
     Dlhodobé skúsenosti ukazujú, že práve aktivizujúce metódy vyučovania s orientáciou na praktické uplatnenie poznatkov, vytvárajú lepšie predpoklady pre začlenenie žiakov do pracovných tímov. Ekonomické odborné predmety rozvíjajú súbor kľúčových kompetencií, ktoré uplatňujú v praxi absolventi väčšiny  stredných odborných škôl. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku