Pracovné zošity pre odbornú prax

  • Dátum: 05.05.2014
     V novom školskom roku budú na žiakov stredných odborných škôl čakať pracovné zošity. Štátny inštitút odborného vzdelávania od nich očakáva najmä zlepšenie názornosti výučby a tiež zvýšenie jej efektívnosti, a to s prihliadnutím na individuálne schopnosti, zručnosti a vlastné študijné tempo.  
     Pracovné zošity majú podporovať aktivitu žiakov a tiež majú poskytovať podnety na ich samostatnú prácu, ako aj možnosti kontrolovať vlastné výsledky, pričom zabezpečia presun teoretických vedomostí do praxe. Príprava pracovných zošitov je ďalšou z aktivít národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. 
      Súhrnne bude vytvorených 131 druhov pracovných zošitov pre odbornú prax a odborný výcvik zameraných na hutnícke, strojárske, elektrotechnické, chemické, drevárske, stavebnícke a poľnohospodárske odbory, pričom každý pracovný zošit bude pozostávať minimálne z 50 strán. Našou ambíciou je, aby ich v nasledujúcom školskom roku 2014/2015 využívalo 35 000 žiakov.
     Na ich príprave sa podieľajú aj pedagogickí zamestnanci 21 pilotných centier odborného vzdelávania a prípravy vytvorených v rámci projektu. Práve takéto autorstvo by malo zabezpečiť ich vysokú profesionálnu, ako aj odbornú i pedagogickú úroveň. 
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku