Pracovisko experimentálnej fyziky v Košiciach s jedinečnými výsledkami

  • Dátum: 18.12.2014
     Akademické pracovisko s fascinujúcimi výsledkami v oblastivýskumu fyziky. Tak možno v skratke charakterizovať Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Jeho základné výskumné témy sú zamerané na fyziku kondenzovaných látok, jadrovú a subjadrovú fyziku, kozmickú fyziku a biofyziku.
    
Finančných prostriedkov na vedu a výskum na Slovensku nie je dostatok, košickí výskumníci preto uvítali možnosť získať peniaze z štrukturálnych fondov. V rámci operačného programu Výskum a vývoj z podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol UEF SAV v Košiciach úspešný so šiestimi projektmi.
     Prvým projektom s názvom Kooperatívne javy a fázové prechody s perspektívou využitia v nano- a bio- technológiách sa v ÚEF SAV v Košiciach podarilo vytvoriť centrum excelentnosti a pomocou nenávratného finančného príspevku, ktorý získal ÚEF SAV na druhý projekt s názvom Dobudovanie Centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách, sa centrum excelentnosti stabilizovalo. Spolu na tieto projekty smerovalo do Košíc takmer 3,7 milióna eur.
     Eurofondy tiež pomohli zariadiť a zmodernizovať vybavenie laboratória na prípravu nanočastíc, pretože implementáciou projektu Dobudovanie infraštruktúry pre výskum nanosystémov s perspektívou využitia v technickej a medicínskej praxi mali v UEF SAV k dispozícii takmer 3 milióny eur na nákup prístrojov. Pre fyzikov z Košíc sa tak značne zlepšila infraštruktúra laboratória na prípravu špecificky štrukturalizovaných 3D materiálov, kde budú vyvíjané aj nové druhy materiálov využívajúce laserovú technológiu femtosekundových pulzov.
     „Existencia zariadenia na priamu laserovú prípravu mikro a nanomateriálov na ÚEF SAV v Košiciach významne prispela nielen k možnostiam základného a aplikovaného výskumu, ale aj k výchove študentov a doktorandov v oblasti progresívnych materiálov so zameraním najmä na špecifické vlastnosti nano- a mikromateriálov, a ich využitia,“ oceňuje prínos projektu riaditeľ ústavu Karol Flachbart.
     Prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe aplikovali v ÚEF SAV v projektoch Nové materiály a technológie pre energetiku, Vývoj technologických postupov magnetických kvapalín pre biomedicínske aplikácie a Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie, na ktoré boli poskytnuté 4 milióny eur.
     Výskumníci sa v projektoch venovali vývoju nanoštruktúr vo vodných roztokoch, ktoré museli spĺňať veľmi prísne kritériá, pretože museli byť biokompatibilné a biodegradovateľné, aby sa dali aplikovať v biológii a  medicíne.
     Pomocou magnetického poľa sa tieto častice po injektovaní do organizmu lokalizovali, magnetickým poľom sa zastabilizovali a následne sa uvoľnilo liečivo do organizmu. Dochádzalo tak k procesu liečenia či už nádorového alebo iného ochorenia. Ďalšie aplikácie nanoštruktúr sú v oblasti chladenia transformátorov, kde sa namiesto transformátorových olejov používa transformovaný olej, dopovaný magnetickými nanočasticami, aktívne reagujúcimi na zmeny elektromagnetického poľa, takže omnoho intenzívnejšie dochádza k  chladeniu transformátora.
     Eurofondy teda nesporne pomáhajú vedcom a pracovníkom unikátneho pracoviska SAV v Košiciach venovať sa problematike, ktorej výsledky naozaj prinášajú úžitok v rozmanitých oblastiach ľudskej činnosti a sú efektívne tak v medicíne, ako aj v materiálovom výskume.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku