Pozvánka na seminár Podpora multilingválnych tried

03.02.2020

     Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 21. – 22. apríla 2020 v Bratislave seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.
     Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. 
     Účasť na seminári je bezplatná. Cestovné náklady, ubytovanie a stravovanie počas trvania seminára  sú účastníkovi hradené na základe grantovej zmluvy medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.
     V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu: denisa.duranova@statpedu.sk najneskôr do 28. februára 2020 (vrátane). Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 4. marca 2020, a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Ten a ďalšie doplňujúce informácie nájdete na stránke ŠPÚ.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku