POZVÁNKA NA SEMINÁR NA TÉMU MULTILINGVIZMU A JAZYKOVEJ PODPORY ŽIAKOV-CUDZINCOV

 • Dátum: 17.09.2020

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk.

Zameranie seminára

 • Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu detí cudzincov a preklenutie priepasti medzi žiakmi cudzincami a ostatnými žiakmi.
 • Podpora povedomia učiteľov o úlohe vyučovacieho jazyka, ktorý vedie k úspešnému vzdelávaniu všetkých žiakov.
 • Podpora pozitívneho vzťahu k jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.
 • Zlepšenie kvality výučby jazykov a podpora rozvoja plurilingválnych kompetencií všetkých žiakov vychádzajúc z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti žiakov so zameraním na:
 1. kompetencie a možnosti žiakov-cudzincov;
 2. podporu vyučovacieho jazyka v multilingválnom prostredí;
 3. formatívne hodnotenie jazykových kompetencií žiakov-cudzincov;
 4. monitorovanie jazykového pokroku žiakov-cudzincov.
 • Efektívne nástroje výučby, metódy a prístupy pre podporu multilingválnych tried (výstupy projektov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy zamerané na praktické využitie, podporu multilingválnych tried a žiakovcudzincov).
 • Diskusia a príklady dobrej praxe pre učenie sa a vyučovanie v multilingválnom prostredí.

Účastníci

Seminár je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Seminára sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

Účasť na seminári je bezplatná. Absolventi seminára dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu.

V prípade záujmu pošlite vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár (sken) v elektronickej forme na adresu: denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na janka.pisova@statpedu.sk najneskôr do 28. septembra 2020 (vrátane).

Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári do 30. septembra 2020 (vrátane) a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný tu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku