Poznáte sieť AFCOS?

Poznáte sieť AFCOS?

Sieť AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom. Ide o štruktúru spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni (partnerov siete AFCOS), ktorej hlavným cieľom je vzájomná kooperácia pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi.

Tvoria ju najmä orgány a inštitúcie:

  • poskytujúce prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajúce,
  • príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami,
  • s právomocou plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ.

 

Koordináciu partnerov siete AFCOS zastrešuje Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF). Ten v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov koordinuje a zabezpečuje ochranu finančných záujmov EÚ na Slovensku a zároveň plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (ide o tzv. AFCOS  - Anti-Fraud Coordination Service) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

 

Partneri siete AFCOS sú povinní  pri zabezpečovaní ochrany finančných záujmov EÚ v SR postupovať v súlade s príslušnou európskou a národnou legislatívou tak, aby plnili ciele stanovené v článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ. Prostredníctvom ONÚ OLAF si pravidelne vymieňajú informácie o svojich aktivitách a spolupracujú aj pri príprave návrhov nových právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktoré sa týkajú oblasti ochrany finančných záujmov EÚ .

S cieľom zabezpečiť integrovaný prístup a aktívnu spoluprácu partnerov siete AFCOS bol na základe uznesenia vlády SR zriadený Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, ktorý zároveň dohliada na plnenie opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle: https://www.olaf.vlada.gov.sk//

ÚRAD VLÁDY SR

Sekcia kontroly

Odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF)

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava

tel.:         +421/2/20925 562

e-mail:    afcossr@vlada.gov.sk

                nezrovnalosti@vlada.gov.sk

web:       https://www.olaf.vlada.gov.sk/

 

PSK sieť AFCOS infografika upravena

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku