Navigácia

Pôžičky pre študentov

Študenti vysokých škôl majú možnosť požiadať o zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Konkrétne podmienky, formulár žiadosti, termíny na predkladanie žiadostí, maximálna výška poskytovanej pôžičky a ďalšie informácie sú prístupné na webe Fondu na podporu vzdelávania (www.fnpv.sk) a môžu sa v jednotlivých rokoch meniť.
Fond na podporu vzdelávania poskytuje niekoľko typov pôžičiek.
Študentské pôžičky sú určené prakticky pre všetkých študentov vysokých škôl. V prípade, že záujem o pôžičky je vyšší ako disponibilné zdroje fondu, prednosť dostanú študenti podľa prioritných kritérií (napr. študenti, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, poberatelia sociálneho štipendia, študujúci dennou formou štúdia, a pod.). Obvykle študent počas štúdia nespláca prijatú pôžičku a táto sa začne úročiť až po skončení štúdia.

Stabilizačné pôžičky začal fond poskytovať od júna 2019. Stabilizačné pôžičky sú určené pre študentov, ktorí študujú študijné programy, ktoré ich pripravujú na výkon regulovaného povolania (to sú napríklad zdravotnícke povolania, kde priamo všeobecne záväzné právne predpisy upravujú aké vzdelania v akom odbore je požadované na výkon daného povolania). Zoznam študijných programov a povolaní, pre ktoré je možné požiadať o stabilizačnú pôžičku určuje ministerstvo. Stabilizačné pôžičky sú založené na princípe, že ak sa študent po skončení štúdia zamestná v Slovenskej republike a bude dohodnutú dobu vykonávať regulované povolanie, na ktoré sa štúdiom pripravoval, bude mu odpustené splatenie istiny pôžičky a rovnako nebude platiť ani žiadne úroky.

Študenti doktorandského štúdia študujúci dennou formou si môžu požiadať aj o pôžičku pre pedagógov. Výška tejto pôžičky je obvykle vyššia ako v prípade študentskej pôžičky a má iné podmienky splácania ako študentská pôžička. Študentskú pôžičku a pôžičku pre pedagógov nie je možné kombinovať. Okrem doktorandov o pôžičku pre pedagógov môžu žiadať aj vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci vysokých škôl.
O konkrétnych možnostiach získania pôžičky sa informujte na Fonde na podporu vzdelávania. Činnosť fondu je upravená zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky