Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov finančne pomôže mladým učiteľom

04.09.2009

    Ešte viac ako mesiac (do 10. októbra) môžu mladí pedagógovia posielať svoje žiadosti o poskytnutie pôžičky z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.
    
O pôžičku z fondu môže požiadať začínajúci pedagóg alebo pedagóg, u ktorého od ukončenia vysokoškolského štúdiu neuplynuli viac ako tri roky. Musí byť občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku. Ďalšou podmienkou je uzavretie pracovnej zmluvy na výkon pedagogickej činnosti, pričom v rezorte školstva musí zotrvať najmenej päť rokov. Manželom, ktorí spĺňajú uvedené predchádzajúce podmienky, sa pôžička pridelí prednostne.
     Žiadosť o pôžičku podáva žiadateľ písomne na adresu fondu. K nej musí pripojiť overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskom študijnom odbore, overený doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve na výkon pedagogickej činnosti, ako aj osvedčenie o štátnom občianstve (neoverená fotokópia občianskeho preukazu). V prípade, že pedagogickú činnosť žiadateľ vykonáva na stredných odborných školách alebo ZUŠ a má ukončené vysokoškolské štúdium bez štúdia neučiteľského smeru, prikladá doklad o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia v zmysle platnej legislatívy.
      Ak rada fondu schváli žiadosť, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť žiadateľovi najneskôr do 20. novembra nasledujúceho kalendárneho roka.
     Pôžička sa poskytuje vo výške do 8 298,48 € (250 000,- Sk) a je úročená ročnou 4-percentnou úrokovou sadzbou. Lehota splatnosti je do 15 rokov od podpísania zmluvy o pôžičke. Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva päť rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma  829,85 € (25 000,- Sk). V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva desať rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ďalších  829,85 € (25 000,- Sk).
     Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia. Čas ďalšej materskej dovolenky, ak dlžník v tomto čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia, sa započítava do odpracovaných rokov s nárokom na uplatnenie odpisu 829,85 € (25 000,-Sk).
     Podrobné informácie, ako aj tlačivo žiadosti o pôžičku možno nájsť na  internetovej  stránke www.spf.sk, príp. www.minedu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku