Pozdrav podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja

22.12.2008

Vážení pedagógovia, milí žiaci a rodičia,
     obdobie prelomu rokov je tradične časom, keď si spätne premietame významné udalosti, ktoré v predchádzajúcich mesiacoch zasiahli do nášho pracovného i osobného života, do života našich blízkych, priateľov, ale aj celej krajiny. Zamýšľame sa nad tým, čo sa nám podarilo, čo sme možno nestihli, ako by sme chceli a čo nás čaká v nasledujúcom období. Preto skôr ako naplno vstúpime do nového roka, dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril.
     Odchádzajúci rok bol pre nás a naše školstvo náročný, prelomový a veľmi dôležitý. Stáli sme pred mnohými zložitými úlohami a skúškami. Pri ich napĺňaní a prekonávaní sme vždy mali na zreteli zabezpečenie kvalitnejšieho vzdelávania pre naše deti, mladých ľudí, pre ďalšie generácie. So snahou čo najviac komunikovať so školami som počas roku 2008 často cestoval po Slovensku. Stretával som sa  s pedagógmi, odborníkmi,  žiakmi, študentmi, zriaďovateľmi škôl. Diskutovali sme spolu o tom, prečo je dôležité neodkladať začatie školskej reformy. Povzbudzoval som ich k tvorbe europrojektov, počúval podnety, návrhy, zámery. Videl som nadšenie a odhodlanie, stretol som sa aj s obavami či pochybnosťami. Táto osobná komunikácia, ako aj komunikácia našej školskej komunity prostredníctvom odborných seminárov, bola veľmi dôležitá preto, aby sme si vedeli definovať  východiská, určiť postupy a stanoviť ciele. Nový zákon o výchove a vzdelávaní si vyžadovali výzvy súčasnej doby. Preto som rád, že sa už niekoľko mesiacov uplatňuje v praxi.
     Podarilo sa nám pripraviť štátne minimum pre tvorbu nových učebných osnov, ako aj metodiku tvorby školských vzdelávacích programov. Zredukovali sme počet vyhlášok. Ďalšou novou právnou normou je zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, ktorý zabezpečí prepojenie vzdelávania s trhom práce a vytvorí priestor pre vstup zamestnávateľov do odborného školstva. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení má spresniť účel použitia zdrojov financovania týchto škôl. Schválené boli aj nové právne normy v oblasti práce s mládežou a športu. Novelizovali sme zákon o podpore výskumu a vývoja. V súvislosti s reformou školstva myslíme aj na vybavenosť škôl, zabezpečenie učiteľov cudzích jazykov či vytvorenie podmienok a predpokladov na vyučovanie informatiky v našich školách. Tieto zámery a ciele chceme naplniť tiež prostredníctvom národných projektov a výziev, ktoré budú financované z fondov Európskej únie. Aj preto bolo dôležité začať reformu školstva od školského roka 2008/2009. Ak by sme ju nezačali, nemohli by sme pripravované zmeny prepojiť s finančnou pomocou EÚ, ktorá sa Slovensku núka v novom programovom období.

Vážení pedagógovia, 
     v nastávajúcom roku nás čaká pokračovanie školskej reformy a zavádzanie schválenej legislatívy do praxe. Za veľmi dôležitý považujem najmä zákon o pedagogických zamestnancoch, pretože má ambíciu komplexne riešiť Vaše postavenie v spoločnosti, má za cieľ umožniť Vám osobný rozvoj, dá Vám novú perspektívu. Ste ľudia, ktorí odovzdávajú našim deťom vedomosti, učia ich prvé písmenká, hľadajú s nimi pravdu a dobro, posilňujú ich v sebadôvere a rozvíjajú ich zručnosti a talent - a to si naša spoločnosť musí vážiť.
     Želám Vám, milí kolegovia, múdrych a snaživých žiakov, spolupracujúcich a ústretových rodičov, rozumných  a uznanlivých nadriadených, aktívnych a korektných zriaďovateľov, želám Vám šťastný, zdravý a úspešný nový rok 2009.

Ján Mikolaj

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku