Používanie akademických a profesijných titulov

Používanie akademických titulov nadobudnutých v zahraničí:

Uznávací proces za účelom používania titulu, zápisu titulu do občianskeho preukazu alebo z iného dôvodu súvisiaci výlučne s používaním akademického titulu neexistuje. Akademický titul je hodnosť, ktorá sa získava úspešným absolvovaním vysokoškolského štúdia.

Osoba, ktorá splnila podmienky na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa akademický titul a jeho skratku, ktorý jej bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu. Príslušný orgán môže požadovať, aby fyzická osoba za svojím akademickým titulom uvádzala názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala.

Osoba, ktorej bol uznaný doklad o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, je oprávnená používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako jej boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu. Ak akademický titul alebo jeho skratka sú zameniteľné s titulmi udeľovanými podľa osobitného predpisu na ktoré sa vyžaduje splnenie iných podmienok na získanie odbornej spôsobilosti, ako sú v štáte pôvodu, ministerstvo školstva rozhodne o používaní primeraného akademického titulu.

Používanie akademického titulu v úradnom styku (občiansky preukaz alebo iné verejné listiny) je možné až po uznaní samotného dokladu o vzdelaní, ktorým bol udelený aj akademický titul. Pri inom používaní akademického titulu (vizitky, oslovenie, bežný úradný styk) sa používanie akademického titulu neupravuje.

Držiteľom dokladov o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie, ktorým akademický titul nebol udelený, nemajú právo používať ekvivalentný akademický titul udeľovaný podľa slovenského právneho poriadku.
 
Používanie profesijných titulov:

Osoba, ktorá splnila podmienky na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.

Ak je v Slovenskej republike povolanie regulované komorou alebo inou obdobnou právnickou osobou, fyzická osoba používa profesijný titul alebo označenie povolania priznávané touto komorou alebo inou obdobnou právnickou osobou len na základe registrácie alebo členstva.

Poskytovateľ služieb pri poskytovaní služby používa profesijný titul členského štátu pôvodu; ak profesijný titul v členskom štáte pôvodu neexistuje, uvádza sa nadobudnutá odborná kvalifikácia. Po preskúmaní odbornej kvalifikácie poskytovateľ služieb pri poskytovaní služby používa profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku