Poslanec Beblavý je ako predvoj lobistov

  • Dátum: 12.03.2014
     Včerajšie vystúpenie poslanca Miroslava Beblavého bolo akýmsi predvojom lobistov. Tých, ktorí si zo vzdelávania robia biznis a dnes im prekáža, že na ňom nebudú môcť zarábať. Poslanec včera pozabudol na to, že architektami projektu je 9 asociácií, ktoré najlepšie vedia, čo reálne potrebujú zamestnanci v ich odvetví. Dokonca pocitovým spochybnením jednej časti projektu kritizuje 124 modulov vzdelávania. Otvoril však dvere lobistom, ktorým v projekte ide o biznis pre vlastné „vzdelávačky“.
     Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ústami pána Klaudiusa Šilhára cielene zavádza. Spochybňuje akreditáciu, ktorú mimochodom udelila Akreditačná komisia, ktorej predsedá. Kritizuje verejné obstarávanie, ktoré bolo pred spustením predmetom kontroly a bolo sprístupnené v európskom vestníku verejného obstarávania. Napokon, bojuje za súkromné vzdelávacie centrá, ktorým ide o biznis. A mimochodom, súbežne predsedá Akreditačnej komisii MŠVVŠ SR pre ďalšie vzdelávanie, zároveň zastupuje Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a je aj manažérom vzdelávania v súkromnej vzdelávacej inštitúcii.
     Národný ústav celoživotného vzdelávania má všetky vzdelávacie programy, ktoré boli vytvorené v rámci projektu a ktoré spoločne vytvorili zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia stredných odborných škôl, akreditované Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie. Pán Klaudius Šilhár je jej predsedom. Akreditáciou teda aj tento pán uznal, že vzdelávacie programy, podľa súčasného zákona o celoživotnom vzdelávaní, sú kvalitné a obsahujú nové štandardy, ktoré budú musieť odteraz spĺňať všetky vzdelávacie inštitúcie. Všetky výstupy tvorili odborníci z mnohých oblastí ďalšieho vzdelávania a poradenstva a teda nie sám od stola Národný ústav celoživotného vzdelávania.
      Národný ústav celoživotného vzdelania nemá výnimku zo zákona o celoživotnom vzdelávaní, čo dokazuje aj skutočnosť, že musel požiadať o akreditáciu vytvorených vzdelávacích programov, aby ich mohol pilotne overiť. Obvinenie, že si budeme schvaľovať členov skúšobných komisií a podobných účastníkov, je preto ďalším z ich nezmyslov. 
     Tiež nie je pravdou, že Európska komisia stopne projekt, nakoľko výstupy projektu sú spracovávané na vysoko odbornej úrovni vo vzájomnej spolupráci zamestnávateľov a vzdelávateľov. Teda tých, ktorí tvoria pracovné miesta a preto ich rešpektujeme, no poslanec Beblavý aj pán Šilhár to spochybňujú.
     Čo sa týka e-learningu, nakoľko sa projektom nastavuje aj uznávanie výsledkov informálneho učenia sa, t. j. učenia sa praxou, multimediálne vzdelávacie programy budú slúžiť práve v tejto časti, kde poskytnú učiacim sa dostatočné informácie, videá, fotografie, testy a pod. k príprave na skúšku, aj k vzdelávaciemu programu.
     Pripomíname, že na všetky tri zákazky prebehlo riadne verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní metódami stanovenými zákonom pre podlimitné a nadlimitné zákazky. Dve nadlimitné zákazky boli po ich uzavretí predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, od ktorého máme súhlasné stanoviská. Žiadateľov o poskytnutie súťažných podkladov bolo viacero, avšak po ich prevzatí sa rozhodli nezapojiť do súťaže so svojou cenovou ponukou. Napríklad v prípade mediálneho plánu a kreativity  to bolo 7 žiadateľov o súťažné podklady.
     Teda ak niekto žiada vyvodiť zodpovednosť, v prvom rade by to mali byť tí, ktorí sa snažia čistý projekt zašpiniť a ich túžba otvoriť vzdelávanie súkromným vzdelávacím agentúram je terčom biznisu, ktorému obetujú aj zavádzanie verejnosti.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku