Navigácia
Skočiť na obsah

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom Pracoviska pre komunikáciu s verejnosťou (ďalej len pracovisko) poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)každému, kto o ne požiada. Zabezpečenie a spôsob poskytovania informácií je upravené Smernicou č.13/2008-I zo dňa 4. apríla 2008, ktorou sa upravuje postup zamestnancov ministerstva pri poskytovaní informácií podľa zákona.
   Ministerstvo vydalo sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií, ktorý pracovisko uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií, resp. diskiet s nahratými informáciami. Pracovisko neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov.
   Zabezpečovanie poskytovania informácií je predmetom pravidelnej kontroly v rámci systému vnútornej kontroly ministerstva a je každoročne kontrolované aj z úrovne sekcie kontroly Úradu vlády SR. Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní - podľa §17 ods. 2).
   Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.
   Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú. Povinná osoba nie je povinná robiť s informáciami, ktoré už má k dispozícii. Operácie, ktoré by viedli ku vzniku informácií, ktoré boli síce požadované žiadateľom, avšak ktoré v momente podania žiadosti ešte neexistovali. Inými slovami, povinná osoba nie je na základe žiadosti o informácie povinná spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné resp. nové informácie.
   Pokiaľ žiadosť obsahovo nespadá do pôsobnosti ministerstva a pracovisko má vedomosť do pôsobnosti ktorého rezortu štátnej správy žiadosť spadá, odstúpi ju príslušnému orgánu štátnej správy, resp. inej povinnej osobe.
   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.

Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané:
- písomne (poštou),
- faxom,
- elektronickou poštou (e-mailom),
- telefonicky alebo osobne.

Skočiť na začiatok stránky