Posily pre učiteľov a žiakov: Vyše 930 asistentov a pomáhajúcich profesií, 300 digitálnych koordinátorov či 340 pomocných vychovávateľov

Vďaka úsporám z eurofondov v sume 16,6 milióna eur budú naďalej na školách pôsobiť asistenti a podporné profesie. V školstve pribúdajú tiež nové pozície ako koordinátor klienta, školský digitálny koordinátor a pomocný vychovávateľ. Žiakov so špeciálnymi potrebami bude v systéme poradenstva navigovať koordinátor klienta. Školský digitálny koordinátor poskytne školám podporu pri digitalizácii a pomocný vychovávateľ sa bude venovať 5-ročným deťom v materských školách, ktoré potrebujú osobitnú pomoc.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Rezort školstva predlžuje projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov o ďalší školský rok. Vďaka úsporám z eurofondov v objeme 16,6 milióna eur bude tak aj v školskom roku 2022/2023 pôsobiť na 361 školách 932 asistentov, špeciálnych pedagógov a školských psychológov zamestnaných cez tento projekt.

V školstve pribúdajú tiež nové profesie, ktoré boli dlhodobo žiadané: koordinátor klienta, školský digitálny koordinátor či pomocný vychovávateľ. Zaviesť ich umožnilo až schválenie troch kľúčových zákonov potrebných pre reformy v školstve.

„Kým doteraz sa musel každý rodič, ktorého dieťa má ťažkosti alebo špeciálne problémy, orientovať v systéme poradenstva sám, po novom ho bude celým systémom sprevádzať koordinátor klienta. Ten rodiča a žiaka nasmeruje k odborníkom a špecialistom, ktorých dieťa potrebuje,“ vysvetľuje štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová. 

Koordinátor klienta môže byť psychológ, špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd, liečebný pedagóg či sociálny pedagóg. Do praxe začne prichádzať spolu s reformou poradní od 1. januára 2023 a pridelený bude každému klientovi individuálnej odbornej starostlivosti v poradenskom zariadení.

Školský digitálny koordinátor na školách už začína pôsobiť a jeho pozícia je ukotvená v schválenej novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. V rámci pilotného projektu, na ktorý bolo vyčlenených 6,2 milióna eur, v školách už pôsobí viac ako 300 školských digitálnych koordinátorov. Ich úlohou je vzdelávať žiakov a učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií a zavádzať ich do praxe.

Pomocný vychovávateľ bude pomáhať pri adaptácii detí na prostredie v materských školách, pri prekonávaní jazykových či iných bariér, ale aj pri základných úkonoch, ako je osobná hygiena, stravovanie či odpočinok detí.

„Deti, ktoré potrebujú našu pomoc, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo deti so zdravotným znevýhodnením potrebujeme zachytávať už v materských školách a pomôcť im prekonať prekážky, aby mohli v škole uspieť. Preto budeme na pomocných vychovávateľov vyhlasovať výzvu,“ uviedla štátna tajomníčka Síthová.

Z Plánu obnovy a odolnosti je na tento cieľ vyčlenených 8,8 milióna eur. Tieto finančné prostriedky umožnia zabezpečiť približne 340 pomocných vychovávateľov v materských školách na dva roky.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky