Poradný orgán posunul tvorbu dátového centra rezortu školstva do ďalšej etapy

23.04.2008

     Štúdiami uskutočniteľnosti dátového centra a školského intranetu sa zaoberala Rada pre informatiku a informatizáciu v školstve, ktorá sa konala 22. apríla 2008 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja.
    
Štúdie vyplývajú zo Stratégie informatizácie regionálneho školstva, ktorú vláda SR schválila 20. februára tohto roku a budú východiskom na uskutočnenie projektov v priebehu najbližších štyroch rokov. Dátové centrum by malo zabezpečovať prevádzku databáz v oblasti školstva od predškolákov po postdoktorandov. Okrem toho bude poskytovať vzdelávací obsah, aplikácie či elektronickú komunikáciu. Školský intranet bude prostriedkom na zaistenie prístupu k dátovému centru.
     Dokumenty oponovali odborníci z oblasti informačno-komunikačných technológií, ktorí v oponentských posudkoch odporučili realizáciu projektov. Významnou úlohou pri ich uskutočňovaní bude prenos už existujúcich databáz a integrácia iných projektov do dátového centra. Ministerstvo školstva bude venovať významnú pozornosť aj budovaniu manažmentu ľudských zdrojov a samotnému vzdelávaciemu obsahu.
     Poradný orgán ministra školstva zhodnotí postup vykonávania oboch zámerov na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roka.

Bratislava 23. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku