Poradenstvo pre prijímateľov finančných prostriedkov z eurofondov

18.05.2010

     V stredu 19. mája 2010 sa v Žiline uskutoční pracovno-poradenské podujatie pre prijímateľov pomoci, ktorí realizujú dopytovo-orientované projekty v rámci vybraných výziev operačného programu Vzdelávanie. Pre záujemcov z východného Slovenska sa rovnaké stretnutie uskutoční v Košiciach vo štvrtok 20. mája. Podujatia organizuje Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ za účelom plynulého čerpania finančných prostriedkov.
     Pracovníci agentúry poskytnú konzultácie k uplatňovaniu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v praxi, k správnemu vypĺňaniu formulárov žiadosti o platbu a monitorovacej správy. Zámerom stretnutí je prostredníctvom praktických príkladov oboznámiť účastníkov s platnou legislatívou, aktuálnym Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013. Cieľom seminárov je rovnako minimalizovať časté chyby zo strany prijímateľov pomoci a urýchliť čerpanie schválených nenávratných finančných príspevkov.
     Bližšie informácie o čase a mieste stretnutí či programe sú uvedené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku