Popradská škola usporiadala konferenciu o svojom experimentálnom vzdelávacom programe

     Za účasti štátnej tajomníčky rezortu školstva Romany Kanovskej sa vo štvrtok 15. októbra uskutočnila v Poprade celoslovenská konferencia s názvom Škola pre každého – škola na každý deň. Podujatie zorganizovala Spojená škola na Letnej ulici v súvislosti s ukončením experimentálneho overovania rovnomenného projektu prebiehajúceho od roku 2010.
     Konferencie sa zúčastnili riaditelia škôl v Poprade a blízkom okolí, širšia odborná verejnosť zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho pedagogického ústavu i akademickej obce.
     „Život nie je skleník“ - týmito slovami opísala riaditeľka školy Viera Grohová motiváciu pre vytvorenie nového vzdelávacieho programu. Podľa nej súčasná škola musí reflektovať na aktuálne dianie vo svete a prispôsobiť sa dnešnému svetu. Cieľom Spojenej školy je, ako prezentuje pani riaditeľka Grohová, „aby si žiaci osvojili také schopnosti, ktoré im umožnia nielen flexibilne sa prispôsobiť novým podmienkam, ale aj hľadať nové cesty a úspešne sa sebarealizovať v živote v 3. tisícročí.“ Prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je podľa nej prevažne práca s textom ako univerzálnym nástrojom vzdelávania.
     Štátna tajomníčka Romana Kanovská navštívila v rámci konferencie viacero otvorených hodín, na ktorých pedagógovia ukázali svojim kolegom inovatívne metódy výučby, ako aj priestory materskej školy, ktorá okrem iného ponúka deťom aj technické vzdelávanie, vrátane dielní či kuchynky.
     „Vzdelávací program, ktorý táto škola zaviedla, vytvára inkluzívne podmienky pre rozvoj každého dieťaťa s jeho individuálnymi osobitosťami. Takéto prostredie umožňuje progres tak deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením ako aj deťom s nadaním," uviedla štátna tajomníčka R. Kanovská. "S veľkým uznaním som na otvorených hodinách sledovala, ako pani učiteľky cielene využívajú rôzne stimulačné metódy na to, aby rozvíjali tvorivosť, myslenie, ale napríklad aj bádateľské aktivity deti na prírodovedných predmetoch," zhodnotila Kanovská.
     Experiment podporoval aj zriaďovateľ školy – mesto Poprad. Jeho viceprimátor Igor Wzoš by privítal, aby mohol ďalej pokračovať.„Boli by sme radi, ak by sme mohli tento projekt rozšíriť na všetky základné školy v meste, pretože vidíme jeho prínosy,“ uviedol.
     Spojená škola na Letnej ulici v Poprade sa skladá z materskej, základnej a základnej umeleckej školy. Okrem toho sú jej súčasťami aj školský klub detí a centrum voľného času. Vďaka tomu môže svojim deťom a žiakom zabezpečiť celodennú starostlivosť a taktiež aj všestranný rozvoj osobnosti. Filozofia školy je postavená na dvoch princípoch – prvý je na spoznávanie detí a žiakov a spoločné odkrývanie ich identity a hodnôt a druhým komplexnosť prístupu pri rozvoji potenciálu dieťaťa či žiaka.
     Výnimočnou črtou školy je, že svojím prístupom k deťom a žiakom je skutočne škola pre každého. Svojím inkluzívnym prístupom je otvorená aj pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. „Sme tak škola reagujúca na potreby žiakov, rodičov a spoločnosti a smerujúca k tomu, aby každé dieťa malo šancu objaviť vo svojom vnútri bohatstvá, rozvíjať ich a podeliť sa o ne s inými. Veď čo môžeme ponúknuť žiakom viac, ako dobre organizované spoločenstvo, v ktorom všetci členovia rastú a sú jeden pre druhého prínosom,“ zhodnotila pani riaditeľka Grohová.
Skočiť na začiatok stránky