Položili sa základy reformy školstva

Vláda schválila tri novely zákonov, na ktorých pracoval rezort školstva a ktoré pôjdu do Národnej rady SR. Zákony reagujú na plánovanú reformu obsahu vzdelávania, digitalizáciu, reformu poradenského systému či zmeny vo vzdelávaní učiteľov.

minister školstva Branislav Gröhling

Loga_EU+POO+minedu_a

Po prvýkrát sa definuje pojem inkluzívne vzdelávanie a súčasťou zákonov je aj transformácia poradenského systému. Ten bude prístupnejší k žiakom a rodičom a bude rozčlenený na päť úrovní: od všeobecného poradenstva až po vysoko špecializované poradenstvo.

Zákony zohľadňujú tiež zmeny v učive, na ktorých aktuálne pracujú učitelia a odborníci z praxe pod vedením ŠPÚ. Na začiatku júla bolo prvé stretnutie viac ako 300 učiteľov a odborníkov, ktorých cieľom je predmety prepojiť a zakomponovať do výučby rozvoj zručností a gramotností ako kritické myslenie, digitálna, finančná či environmentálna gramotnosť.

Od septembra školy čaká „digitálny skok“ – výrazná investícia do digitálnych technológií na školách. Jej súčasťou je aj vznik pozície digitálneho koordinátora, ktorého úlohou bude vzdelávať učiteľov a žiakov v práci s digitálnymi technológiami potrebnými pre 21. storočie.

Ďalším z reformných cieľov ministerstva je zlepšenie vzdelávania učiteľov. Na to v Pláne obnovy a odolnosti rezort vyčlenil 50 miliónov eur. Vzdelávanie učiteľov sa po prvýkrát otvára aj pre neštátne subjekty. Tie doteraz robili vzdelávanie učiteľov, ktoré nebolo oficiálne uznávané, hoci medzi učiteľmi bolo hodnotené veľmi pozitívne. Rezort chce tiež podporiť inovácie v školstve a šíriť dobrú prax v školstve prostredníctvom katalógu inovácií.

Zákony tiež obsahujú množstvo ďalších zmien, ktoré uľahčia školám fungovanie ako zníženie byrokracie, ľahší prestup odborníkov do škôl, zavedenie školských klastrov či zavedenie maximálneho počtu žiakov v školskom klube detí na 26.

„Tieto zákony sú základom pre zmeny vo vzdelávaní a pre zmeny v tom, ako hľadíme na výučbu a na rolu učiteľa v škole. Zákony prešli za jeden a pol roka dvakrát pripomienkovým konaním a konzultovali sme ich s desiatkami organizácií v školstve. Som rád, že pri značnej časti chystaných zmien sme našli zhodu, čo býva pri veľkých zmenách pomerne náročné,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

V rámci odborného vzdelávania sa umožňuje žiakom neskorší vstup do duálneho vzdelávania, odstraňujú sa byrokratické prekážky pre zamestnávateľov a uľahčuje sa vstup duálneho vzdelávania pre malé podniky cez nadpodnikové vzdelávacie centrum.

Všetky opatrenia vláda schválila v novelách školského zákona, zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákona o odbornom vzdelávaní.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky