Pokyn k vráteniu finančných prostriedkov

23.03.2010

Pokyn k vráteniu finančných prostriedkov

A.   Vrátenie nepoužitej zálohovej platby alebo predfinancovania  

- Výdavok bežného roka

1. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia (ďalej len „ŠRO") vráti nepoužité finančné prostriedky zálohovej platby (ďalej len „ZP") evidenčným listom úprav rozpočtu (ďalej len „ELÚR") vsystéme MUR na tej istej funkčnej aekonomickej klasifikácii, na ktorej bola ZP poskytnutá (vrátenie musí byť realizované prostredníctvom funkcionality Vrátenie KPR vMUR)

2. Prijímateľ, ktorý nie je ŠRO vráti nepoužité finančné prostriedky ZP alebo predfinancovania za zdroj EÚ aŠR na výdavkový účet platobnej jednotky MŠ SR (ďalej len „PJ") 7000096614/8180.

- Výdavokpredchádzajúcich rokov

1. Prijímateľ, ktorým je ŠRO vráti nepoužité finančné prostriedky ZP za zdroj EÚ aŠR na príjmový účet PJ 7000270213/8180. 

2. Prijímateľ, ktorý nie je ŠRO vráti nepoužité finančné prostriedky ZP alebo predfinancovania za zdroj EÚ aŠR na príjmový účet PJ 7000270213/8180.

B.   Vrátenie nezrovnalostí

a)    neoprávnene použitých finančných prostriedkov zo ZP alebo predfinancovania,

b)   neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov - ŽoP schválená v SŽP

- Výdavok bežného roka

1. Prijímateľ, ktorým je ŠRO vráti neoprávnene použité finančné prostriedky zo ZP ELÚR-om vsystéme MUR na tej istej funkčnej aekonomickej klasifikácii, na ktorej bola ZP poskytnutá, ak neoprávnené použitie nie je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.

Ak došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z.z. prijímateľ, ktorým je ŠRO vráti finančné prostriedky za zdroj EÚ a ŠR na príjmový účet PJ 7000256315/8180 a platobná jednotka následne vykoná rozpočtové opatrenie na prekročenie výdavkov z titulu vyšších príjmov pri dodržaní limitu na celkové prekročenie výdavkov.

Neoprávnene použité finančné prostriedky  ŽoP schválenej v SŽP vráti prijímateľ za zdroj EÚ na mimorozpočtový účet MF SR 7000325886/8180,  za zdroj ŠR na príjmový účet PJ 7000256315/8180.

2. Prijímateľ, ktorý nie je ŠRO vráti neoprávnene použité finančné prostriedky zo ZP alebo predfinancovania za zdroj EÚ aŠR na výdavkový účet PJ 7000096614/8180.

Neoprávnene použité prostriedky ŽoP schválenej v SŽP (ZP, predfinancovanie, priebežná platba alebo záverečná platba, ktoré boli poskytnuté v bežnom roku) vráti prijímateľ za zdroj EÚ na mimorozpočtový účet MF SR 7000325886/8180 a za zdroj ŠR na výdavkový účet PJ 7000096614/8180. 

 

- Výdavok predchádzajúcich rokov

1. Prijímateľ, ktorým je ŠRO vráti neoprávnene použité finančné prostriedky zo ZP za zdroj EÚ aŠR na príjmový účet PJ 7000256315/8180.

Neoprávnene použité finančné prostriedky ŽoP schválenej v SŽP vráti prijímateľ za zdroj EÚ na mimorozpočtový účet MF SR 7000325886/8180 a za zdroj ŠR na príjmový účet PJ 7000256315/8180.

2. Prijímateľ, ktorý nie je ŠRO vráti neoprávnene použité finančné prostriedky zo ZP alebo predfinancovania za zdroj EÚ aŠR na príjmový účet PJ 7000256315/8180.

Neoprávnene použité finančné prostriedky ŽoP schválenej v SŽP vráti prijímateľ za zdroj EÚ na mimorozpočtový účet MF SR 7000325886/8180 a za zdroj ŠR na príjmový účet PJ 7000256315/8180.

V platobnom príkaze v časti Správa pre prijímateľa je potrebné uvádzať kód projektu v ITMS v časti Variabilný symbol je potrebné uvádzať kód podľa usmernenia MS SR č. 60/2008 (Finančný spravodajca č. 7/2008).

Upozornenie:

- sumy je potrebné rozdeliť podľa zdroja na prostriedky EÚ aprostriedky ŠR podľa intenzity schválenej na projekt,

- každý zdroj poslať samostatne,

- po realizácii platby je potrebné zaslať oznámenie ovysporiadaní finančných vzťahov skópiou výpisu zúčtu alebo ELÚR-om.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku