Poistenie a servis

Vzhľadom na to, že je projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie, je potrebné splniť a dodržať niektoré požiadavky vyplývajúce zo zmluvy o projekte.

Zapojením sa do NP edIT1 a edIT2 je potrebné, aby školy ako koncový prijímateľ prostriedkov z EÚ zabezpečili okrem iného aj:

  • poistenie digitálneho vybavenia pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd najneskôr do 7 dní od prevzatia na dobu trvania projektu, t. j. minimálne do konca marca 2024. 

Na digitálne vybavenie sa vzťahuje záruka v rozsahu 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

Dodávateľ digitálneho vybavenia poskytuje servis v rámci reklamačného konania. 

Náklady na odstránenie vád digitálneho vybavenia, vrátane dopravy z miesta dodania a späť, a to aj v prípade neuznania reklamácie, znáša dodávateľ.

Škola je povinná nahlásiť reklamáciu digitálneho vybavenia bezodkladne telefonicky prostredníctvom call centra dodávateľa alebo mailom. Vzor vyplneného reklamačného hárku tvorí Prílohu č. 2 Preberacieho protokolu.

Záručná doba nebude plynúť po dobu, po ktorú škola, ktorej bolo reklamované zariadenie dodané, nemôže zariadenie používať pre jeho vady. Záručná doba začne plynúť znova dňom prevzatia opraveného zariadenia školou, ak bude zariadenie opraviteľné, alebo dňom prevzatia náhradného zariadenia školou, ktorej bolo náhradné zariadenie dodané.

Hlásenie vád digitálneho vybavenia v rámci reklamačného konania (požiadaviek na servis) prebieha prostredníctvom call centra dodávateľa v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 alebo elektronicky prostredníctvom zaslania e-mailu na kontaktný e-mail na nahlasovanie požiadaviek na servis.

Dodávateľ zabezpečí vyzdvihnutie vadného zariadenia priamo v mieste dodania digitálneho vybavenia podľa Preberacieho protokolu, opraví ho sám alebo prostredníctvom povereného partnera a vráti späť na adresu školy, kde bolo vadné zariadenie vyzdvihnuté. Ak oprava zariadenia nebude možná, predávajúci dodá nové zariadenie, ktoré spĺňa konfiguráciu chybného zariadenia, priamo škole.

Kontakt na call centrum dodávateľa bude uvedený v preberacom protokole, ktorý je potrebné si uchovať pre prípad reklamácie alebo prípadnú kontrolu.

V súboroch na stiahnutie sa nachádzajú ďalšie povinnosti školy a informácie o reklamačnom konaní v Preberacom protokole a vzor vyplneného reklamačného hárku.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky