Podujatia Tour de ERA úspešne v cieli

03.05.2019
     V Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave sa v utorok 30. apríla 2019 konalo posledné zo série piatich dvojdňových podujatí Tour de ERA v piatich slovenských mestách - Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Bratislave.
     Myšlienka usporiadať sériu týchto unikátnych podujatí vzišla z potreby naplnenia cieľov projektu SK4ERA, ktorými sú zvýšenie participácie Slovenska v Európskom výskumnom priestore, zvýšenie počtu projektov v rámci medzinárodnej spolupráce, lepšie využívanie národnej výskumnej infraštruktúry, zvýšenie excelentnosti slovenského výskumu a zvýšenie povedomia o slovenskom výskume a inováciách v zahraničí.
     Usporiadatelia z Centra vedecko-technických informácií SR si uvedomovali dôležitosť vycestovania za žiadateľmi aj mimo Bratislavy a chceli poskytnúť všetkým potenciálnym žiadateľom nielen z výskumnej, resp. akademickej sféry, ale aj žiadateľom z verejného sektora, neziskového sektora, samosprávam a podnikateľom aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore (ERA), preto bola časť podujatí venovaná programom ERA - Erasmus +; Kreatívna Európa; INTERREG Danube; INTERREG Central Europe; Fond malých projektov v rámci INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko; INTERREG V-A Slovensko - Česko, Slovensko - Rakúsko, Slovensko - Poľsko; ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020; Granty EHP a Nórska; Medzinárodný vyšehradský fond; CEF Telecom; LIFE; COST; Európa pre občanov a ďalšia časť bola venovaná programu Horizont 2020.
 
Hlavnými témami Horizontu 2020 v jednotlivých mestách boli:
 
ŽILINA: Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava.
BANSKÁ BYSTRICA: Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť.
KOŠICE: Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti.
NITRA: Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti.
BRATISLAVA: Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; Inovácie v malých a stredných podnikoch; Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.
 
     Dôležitou súčasťou podujatia bola praktická časť – celodenný workshop, ktorý sa v každom meste konal v 2. deň podujatia a prihlásení účastníci tak mohli získať praktické rady pre tvorbu projektových návrhov as odborným školiteľom riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020.
     CVTI SR tak chcelo komplexne pomôcť žiadateľom zorientovať sa v programoch ERA so zreteľom na H2020, pripomenúť im aktuálne výzvy, ponúknuť im pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov a ponúknuť im praktickú pomoc a rady pri písaní projektov. 
      Usporiadatelia z Centra vedecko-technických informácií SR by chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na týchto organizačne náročných podujatiach podieľali - delegátom z Horizontu 2020 a ich spolupracovníkom, ktorí pre tieto podujatia zabezpečili priestory na univerzitách – Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitný vedecký park Technickej univerzity v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Poďakovanie organizátorov patrí aj Združeniu miest a obcí Slovenska a Úradu vlády SR, ktorí boli spoluorganizátormi podujatia Tour de ERA v Banskej Bystrici.
     Na podujatiach sa zúčastnilo 50 prezentujúcich hostí a vyše 400 prihlásených účastníkov. Centrum vedecko technických informácií SR ďakuje záujemcom za vysokú účasť a pozitívne ohlasy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku