Podporné tímy už pomáhajú, na školy nastúpilo 923 psychológov či pedagogických asistentov

Polovica z takmer tisícky škôl zapojených do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II už získala časť z požadovaných podporných pozícií – asistenta učiteľa, detského psychológa či špeciálneho pedagóga. Kvalitnejšie vzdelávanie, viac času a priestoru na individuálny prístup k žiakom či odbornú pomoc pri riešení rôznych otázok výchovy a vzdelávania detí a žiakov tak poskytuje od začiatku nového školského roka 923 nových zamestnancov v školstve.

Pedagogickí asistenti zlepšujú možnosti individuálneho prístupu k žiakom. Na snímke vľavo Martin Kaleja Jonuv, asistent učiteľa Jána Sajka (pedagóg vpravo) na 1. ZŠ v Jarovniciach.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.

137 škôl (14 %) obsadilo všetky požadované pracovné pozície už v septembri 2020.

493 škôl (50 %) obsadilo plánované pracovné miesta čiastočne, školy pokračujú v realizácii výberových konaní alebo majú dohodnutý nástup s úspešnými kandidátmi v mesiaci október 2020.

V prvom mesiaci nového školského roka 2020/2021 bude vďaka národnému projektu poskytnutá personálna podpora školám prostredníctvom 923 novoprijatých zamestnancov, čo tvorí z plánovaného počtu pracovných pozícií 31 percent.

Prehľad obsadenosti podľa pozícií:

POP - prehľad obsadenia podporných pozícií IX 2020POP - graf obsadenia podporných pozícií IX 2020
 


Celkovo umožní národný projekt  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v hodnote 82 miliónov eur obsadiť 3 011 pracovných pozícií. Výzva bola určená materským, základným a stredným školám.

Záujem o uplatňovanie inkluzívnej vzdelávacej podpory pre deti a žiakov prejavilo 1 287 materských, základných a stredných škôl. Na základe kritérií na posúdenie obsahov motivačných listov vytvorila hodnotiaca komisia zoznam škôl, ktoré budú zapojené do projektu. Alokácia finančných prostriedkov na PoP II. v tomto štádiu umožnila zaradiť do jeho realizácie 983 škôl, z toho 260 materských, 645 základných a 78 stredných škôl.

Národný projekt tak školám umožní obsadiť 3 011 pracovných pozícií, z toho 2 133 pedagogických asistentov alebo asistentov učiteľa a 878 členov inkluzívneho tímu, čo predstavuje 75% zo školami požadovaného počtu.

Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Hodnotenie prihlásených škôl uzavrelo dňa 31.07.2020. Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu nezapojených škôl.

Metodicko-pedagogické centrum zverejňuje aktuálne informácie o projekte aj na svojom portáli www.mpc-edu.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky