Navigácia

Podpora vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií pokračuje v Programe Slovensko. Ministerstvo školstva predstavilo víziu pre vzdelané, sociálne a konkurencieschopné Slovensko

Dňa 24.11.2022 bol v Prešove na konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“ verejnosti predstavený Program Slovensko, ktorý prináša plán poskytovania pomoci z fondov EÚ do roku 2029. Minister školstva Ján Horecký predstavil víziu rezortu školstva, prioritou ktorého je predovšetkým podpora kvalitného a inkluzívneho vzdelávania, zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu a posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky bude v Programe Slovensko disponovať alokáciou vyčlenenou pre oblasť vzdelávania a zručností vo výške viac ako  813 miliónov eur v celkových oprávnených nákladoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky bude v Programe Slovensko disponovať alokáciou vyčlenenou pre oblasť vzdelávania a zručností vo výške viac ako  813 miliónov eur v celkových oprávnených nákladoch na cieľ politiky Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv a cieľ politiky Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT.  

Pozitívnou správou rezortu školstva je pokračovanie aktivít operačného programu Ľudské zdroje vo zvyšovaní kvality inkluzívneho vzdelávania, ako je podpora asistentov a inkluzívnych tímov v školách, školských digitálnych koordinátorov, podpora zručností žiakov či profesijného rozvoja pedagógov i podpora odborného vzdelávania a prípravy.  V Programe Slovensko je dôraz na cielenú a komplexnú podporu zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu.

Pre dôležitú oblasť kvalitného a inkluzívneho vzdelávania a aktivít zameraných na znevýhodnené skupiny sú vyčlenené prostriedky v rámci Programu Slovensko vo výške cca 250,6 mil. eur v celkových oprávnených výdavkoch. Nadviaže sa na pôsobenie pomáhajúcich profesií podporených v programovom období 2014 – 2020 a zároveň sa budú podporovať voľnočasové aktivity žiakov, celodenný výchovný systém ako aj desegregácia vo výchove a vzdelávaní. 

V spolupráci s riadiacim orgánom - Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  bude v novom programovom období podporovať rezort školstva aj infraštruktúrne opatrenia v oblasti desegregácie výchovy a vzdelávania, debarierizácie škôl, ako aj materiálne a technické vybavenie škôl, budovanie a modernizáciu učební či rekonštrukciu školských športovísk.

V oblasti Záruky pre mladých budú aktivity v gescii MŠVVaŠ SR podporovať opatrenia zamerané na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky, a tým znižovanie miery mladých ľudí v situácií NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy).

Minister školstva poukázal na fakt, že v novom programovom období je venovaný väčší priestor podpore zručností. Rozvoj požadovaných zručností pracovnej sily v doménach Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021 – 2027 (RIS 3) bude prioritou opatrenia na podporu zručností pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast v cieli politiky 1. Podporované bude aj znižovanie odlivu mozgov poskytovaním motivačných štipendií v žiadaných programoch.

V oblasti priority Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu v cieli politiky 4 budú podporené flexibilné príležitostí vo zvyšovaní kvalifikácie všetkých dospelých prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Cielená podpora umožní zvyšovať efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému zavedením individuálnych vzdelávacích účtov, celoživotným poradenstvom a monitorovaním a hodnotením potrieb vo vzdelávaní alebo získavaním vzdelania a kvalifikácií.

Program Slovensko intenzívne podporí aj výskum, vývoj a inovácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má pre túto dôležitú oblasť k dispozícii celkovo vyčlenených 694 mil. eur v celkových oprávnených nákladoch. Ako uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Michal Fedák, bude rozvoj, rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií podporovaný prostredníctvom štyroch opatrení v doménach RIS 3.

Podporená bude spolupráca medzi výskumom a vývojom a podnikateľskou sférou, ktorá je jednou z hlavných priorít v programovom období 2021 – 2027 v rámci opatrenia na podporu medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovania výskumných a inovačných kapacít v podnikoch. Podpora ľudských zdrojov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bude zameraná na zvrátenie odlivu mozgov a pritiahnutie perspektívnych a špičkových slovenských a zahraničných vedeckých pracovníkov zo zahraničia vytváraním atraktívnych podmienok a funkčných programov podporujúcich mobilitu a obojsmerný obeh poznatkov a skúseností. Subjekty akademickej a podnikateľskej sféry v európskych programoch, partnerstvách a iniciatívach Európskej únie budú podporované v rámci opatrenia na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry bude zameraná na dobudovanie a optimalizáciu výskumnej infraštruktúry.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje prvé výzvy v rámci Programu Slovensko vyhlasovať začiatkom roka 2023.

Všetky informácie budú zverejňované na webovom sídle www.minedu.sk.

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky