Podpora vzdelávania, vedy a výskumu z eurofondov sa úspešne rozvíja

  • Dátum: 21.12.2009

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ aj v roku 2009 pokračovala prostredníctvom vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v podpore reformy a modernizácie vzdelávacieho systému, ako aj výskumu a vývoja na vysokých školách a vo výskumných organizáciách. Na 32 dopytovo orientovaných výziev v rámci oboch operačných programov, Vzdelávanie a Výskum a vývoj, ktoré agentúra vyhlásila, bolo vyčlenených približne 822 miliónov eur.
     V rámci operačného programu Vzdelávanie agentúra od svojho vzniku vyhlásila 15 výziev v celkovej sume takmer 135 mil. eur. Prijatých bolo 1 185 žiadostí a výška nakontrahovaného NFP v zazmluvnených projektoch dosahuje viac ako 52 miliónov eur. Najväčší počet žiadateľov predstavujú základné a stredné školy, ktoré sa zapojili do výziev zameraných na tvorbu a implementáciu rozvojových a školských vzdelávacích programov v súlade s myšlienkou premeny tradičnej školy na modernú.
     Pre operačný program Výskum a vývoj agentúra vyhlásila do konca novembra 2009 spolu 17 výziev na predkladanie žiadostí o NFP vo výške viac ako 687 miliónov eur. Prijatých bolo 524 žiadostí a výška nakontrahovaného NFP v zazmluvnených projektoch predstavuje viac ako 220 miliónov eur.
     Výzvy, ktoré v rámci operačného programu Výskum a vývoj vyhlasuje agentúra, sa týkajú podpory excelentných vedeckovýskumných pracovísk, prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Zamerané sú aj na podporu infraštruktúry vysokých škôl, obnovy a budovania technickej infraštruktúry a  zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu vysokých škôl.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku