Podpora vysokoškolskej vedy a techniky - VEGA, KEGA

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity vysokých škôl najmä v dvoch oblastiach:

 1. základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA,
 2. aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky, tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.
 • Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
 • Evidencia a verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
 • Vedecký kvalifikačný stupeň
 • Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
 • Medzinárodné laserové centrum
 • Rozličné oznamy, pokyny, metodické usmernenia a smernice
 • Zoznam kontaktných adries odboru koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku