Podpora vysokoškolskej vedy a techniky - VEGA, KEGA

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity vysokých škôl najmä v dvoch oblastiach:

  1. základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA,
  2. aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky, tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.
  • Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
  • Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
  • Evidencia a verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
  • Vedecký kvalifikačný stupeň
  • Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
  • Rozličné oznamy, pokyny, metodické usmernenia a smernice
  • Kontakt
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku