Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019

Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“

Celkovo 20 projektov získalo finančný príspevok v rámci výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu: ch prostriedkov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“. Od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostanú spolu 47 250,- EUR.

Do výzvy sa mohli zapojiť zriaďovatelia základných škôl (ďalej len „žiadateľ“), ktorí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2019 predložili 53 žiadostí o finančné prostriedky na podporu svojich projektov v celkovej sume 125 487,- EUR. Z nich bolo vyradených 10 projektov z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve a 10 projektov za nízky počet bodov od jednotlivých hodnotiteľov. 13 projektov bolo neúspešných pre nedostatok finančných prostriedkov.

Úspešní žiadatelia získali účelové finančné prostriedky v sume od 1228,-EUR do 2 625,-EUR. Podporené rozvojové projekty musia zrealizovať v termíne do 13. decembra 2019. Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“)

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu a zašle príslušnému OŠ OÚ v termíne do
20. 12. 2019. Súčasťou záverečnej správy bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt.
Pridelené finančné prostriedky sa môžu použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom predloženého rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

Príslušný OŠ OÚ po skontrolovaní vyúčtovania použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na projekty Sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR najneskôr do 31.01.2020.

MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31. 03. 2020 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojových projektov vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.

 

Zoznam podporených projektov

   

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019“ vo výške  
47 250,- EUR.
     Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k eliminácii nežiaduceho javu, akým je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie  rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov.
     Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP“ príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 17. mája 2019.
     Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja so zoznamom v elektronickej a printovej podobe MŠVVaŠ SR - sekcii národnostného a  inkluzívneho vzdelávania do  29. mája 2019. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku