Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018

Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018“

 
            V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018“ bolo MŠVVaŠ SR predložených  39 projektov. Kraj Banskobystrický  – 3,  Trnavský - 3,  Košický – 10, Nitriansky - 12,  Prešovský – 10, Bratislavský – 1.  Žilinský  a Trenčiansky  kraj projekty nepredložili.  Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo 49 000,- €, pričom na jeden projekt mohla byť finančná dotácia  max. 2 450,- €.
Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli vo výške  88 220,- €   a v rámci stanoveného 5% spolufinancovania zriaďovateľmi vrátane iných zdrojov vo výške     6 879,-  €.
Komisia odporučila schváliť 21 projektov podľa hodnotenia členov komisie v celkovej sume  45 243,- €. V jednom projekte komisia znížila požadovanú účelovú finančnú sumu o 1250,- Eur a to z dôvodu lektora za prednáškovú činnosť.  ZŠ Trebatice,  musí   vykonať úpravu rozpočtu a zaslať upravený rozpočet  MŠVVaŠ SR.
Niektoré predložené rozvojové projekty boli pri hodnotení vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve (11 projektov) a 8 projektov bolo úplne rovnakých a z tohto počtu iba jeden  projekt mal aj ďalšie aktivity.
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.
Škola ako realizátor projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 20. 12. 2018, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. OŠ zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na projekty na sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania  MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. 1. 2019.
Kontakt: Ing. Katarína Ondrášová, predsedníčka komisie „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018“, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31. 3. 2019 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.
https://www.minedu.sk/images/icons/pdf.gif neschválené projekty
https://www.minedu.sk/images/icons/pdf.gif schválené projekty

        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2018“ vo výške 49 000,- EUR.
         Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k eliminácii nežiaduceho javu, akým je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie  rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov.
         Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP“ príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 18. mája 2018.
         Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja MŠVVaŠ SR - sekcii národnostného a  inkluzívneho vzdelávania do  29. mája2018. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku